STONEHENGE COMPANY LIMITED

Senior Architect/สถาปนิกระดับอาวุโส ฝ่ายออกแบบ งานอาคารราชการขนาดใหญ่

STONEHENGE COMPANY LIMITED
ดินแดง
ลงประกาศเมื่อ 11-Oct-21

Senior Architect/สถาปนิกระดับอาวุโส ฝ่ายออกแบบ งานอาคารราชการขนาดใหญ่

STONEHENGE COMPANY LIMITED

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • สถาปนิกอาวุโส ประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • บริการด้าน การออกแบบ งานสถาปัตยกรรม
 • งานอนุรักษ์อาคารโบราณสถานและสถาปัตยกรรมไทย

รายละเอียดงาน

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานออกแบบ และบริหารโครงการ มาไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบ และเข้าใจกระบวนการก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายทอดความคิดในการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ
 • เคยทำงานในฐานะ project architect ที่ควบคุมการทำงานตั้งแต่ งานออกแบบขั้นต้น, งานเขียนแบบขออนุญาต, งานเขียนแบบประมูลราคา-ไปจนถึงตรวจงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเป็นมืออาชีพ (Teamwork spirit)
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง (Resilience)
 • หากเคยทำงานอาคารประเภทงานอนุรักษ์ หรือ ติดต่อประสานงานกับราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Cultural or Conservational building experience is a plus)
     
 • ทำงานในอาคารสำนักงาน ระยะเดินห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ประมาณ 200 เมตร (Location https://goo.gl/maps/JjbaG9SbiUyi8qhA7)
 • บรรยากาศในการทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพ
 • ทำงานด้วยวิธีการระดมความคิดร่วมกัน เพื่อหาผลลัพธ์ของงานออกแบบที่ดีที่สุด
 • สวัสดิการบริษัทประกอบด้วย; ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี, จัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, และประกันอุบัติเหตุรายบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
6 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานสัญญาจ้าง
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Stonehenge Co.,Ltd established in 1992 owned by Stonehenge Inter Public Company Limited provides professional services in design (Architecture, Structure, and Historical Conservation) and construction management.

There are morethan 200 projects in the government and private sectors. These are commercial buildings, office buildings, residential buildings, and factories.

The company has 250 staff (engineers, architects, and ect). They are trained to be professional to do the job. We assure the company will provide the best standardand quality to match the budget and client’s requirement.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจวิศวกรรมก่อสร้าง ธุรกิจวิศวกรรมโยธา ควบคุมอาคาร