Standard Can Co., Ltd.

Sales Director/ VP Marketing/ผู้จัดการฝ่ายขาย

Standard Can Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Sales Director/ VP Marketing/ผู้จัดการฝ่ายขาย

Standard Can Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ปริญญาตรี อายุ 30 ปีขึ้นไป (ทุกเพศ)
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงานขายไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถวางแผนกลยุทธิ์ เจรจาต่อรองได้

รายละเอียดงาน

1.   ติดตามข้อมูลตลาด และแสวงหาออเดอร์จากลูกค้าและผู้มุ่งหวังรายใหม่   
2.   บริหารยอดขาย และติดตามงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบาย   
3.    ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท   
4.    ตรวจสอบการทำพยากรณ์การขาย 8 สัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ขายในระบบทุกสัปดาห์   
5.    ควบคุมตรวจสอบการทำเอกสารต่างๆของฝ่ายขายให้เป็นไปตามระบบ   
6.    จัดทำ BUDGET ประจำปี รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารแต่ละปี   
7.    ควบคุมการใช้จ่ายในแผนกให้เป็นไปตามงบประมาณในแต่ละปี   
8.    เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
9.    ให้ความร่วมมือบริษัทในการทำกิจกรรมต่างๆของบริษัท    
10.  ให้ความร่วมมือทำระบบมาตรฐานต่างๆของบริษัท และกฎระเบียบบริษัท   
11.  ควบคุมการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย KPI บริษัท KPI ฝ่าย และ KPI ส่วนตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
8 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

We are one of the bigest manaufacturer of can maker in Thailand with ISO 9001:2015 quality system, ISO 14001 / BRC /45001 to support the business growth, we invite all qualified candidates to take this interesting opportunity to be a part of us with;

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, บริการรถรับส่งพนักงาน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ