P.R. FOOD LAND CO., LTD.

Sales Manager/ผู้จัดการฝ่ายขาย

P.R. FOOD LAND CO., LTD.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Nov 2020

Sales Manager/ผู้จัดการฝ่ายขาย

P.R. FOOD LAND CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุปโภค บริโภค 7-10 ปี
 • เคยปฏิบัติตำแหน่งหัวหน้างานขาย อย่างน้อย 5 ปี

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบวางแผนงานขาย และบริหารงานขายในภาพรวมของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มสินค้าของร้านค้าท้องถิ่นทั้งประเทศในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย

 1. วิเคราะห์การขายเพื่อจัดทำแผนการทำงาน
 2. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่งขัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดในพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางการการแข่งขัน
 3. จัดทำแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขายของร้านค้าหลักในแต่ละกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่องทางให้สอดคล้องกับแผนการตลาด
 4. สร้างและขยายโอกาสทางการขายของบริษัท โดยการพัฒนาศักยภาพร่วมกับลูกค้าและแสวงหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพิ่มขึ้น
 5. ควบคุมและบริหารการจัดเก็บหนี้และสินค้าคืนของทีมงาน
 6. บริหารงบประมาณของฝ่ายขายในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่กำหนด
 7. ตรวจสอบ, ติดตาม และประเมินผลการทำงานของทีมงานที่ดูแล
 8. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทีมงานขาย รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน
 9. ประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือที่ดี ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 10. เป็นตัวแทนของบริษัทฯในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่, พันธมิตรทางการค้า

ประสบการณ์

 • ชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาการบริหารทั่วไป/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุปโภค บริโภค หรือสินค้าอื่น ทั้งช่องทาง Traditional & Modern trade ไม่น้อยกว่า   7-10  ปี
 • เคยปฏิบัติตำแหน่งหัวหน้างานขาย อย่างน้อย  5  ปี  และ/หรือ มีประสบการณ์ ด้าน TRADE MARKETING จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ รวมถึงการประสานงาน และเจรจาต่อรอง และเข้าใจการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี, ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. office , Excel , power point ,  Internet ในระดับ ดี   

สวัสดิการ

 • เงินเดือน ตามประสบการณ์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ, ขั้นต่ำ 1 เดือน
 • ประกันสังคม และ สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
7 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
ประเภทงาน

ข้อมูลบริษัท

Established since 1992, P.R.FOODLAND is specialized manufacturing in corn chip snack products base, the factory size 56,000 sq.m. located at Pak Chong,Nakornratchasima province.

Presently, P.R. FOODLAND has expanded to 7 plants to coverage 4 categories, Cracker, Corn Chip Snack with capacity 1,200,000 cartons per year. Our products are distributed nationwide and
neighbor countries Laos, Myanmar, Cambodia and Vietnam.

Year 2020, P.R. FOODLAND will expand business to CLMV and we have solid decision to chose Vietnam as first place to establish factory. Now we are looking for the dynamic person and eager to challenge new opportunity with us for the following positions:บริษัท พี.อาร์.ฟู้ดแลนด์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ.2535 ชำนาญการด้านการผลิตขนมขบเคี้ยว, ขนมทานเล่น
โดยมีโรงงานผลิตขนาด 56,000 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายโรงงานรวมทั้งสิ้น 7 สายการผลิตสำหรับขนมขบเคี้ยวประเภทต่างๆ คลอบคลุม 4 กลุ่ม
คือ ขนมทอดกรอบ, ขนมแป้งข้าวโพดด้วยกำลังการผลิตถึง 1,200,000
กล่อง/ปี สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับและเป็นที่นิยมทั้งในระดับผู้แทนจำหน่ายและผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว, พม่า, กัมพูชาและเวียดนาม

ในปี 2563 บริษัทฯ ต้องการขยายธุรกิจสู่ประเทศกลุ่ม CLMV ประเทศแรกที่คัดเลือกจัดตั้งโรงงาน
คือประเทศเวียดนาม ขณะนี้ ต้องการรับผู้ร่วมงานที่รัก งานท้าทาย, ต้องการความก้าวหน้า และโอกาสในการ
ใช้ความสามารถในการทำงาน ในตำแหน่งต่อไปนี้

https://www.prfoodland.co.th/

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)