Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

Risk Management / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 20 Nov 2020

Risk Management / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

Krungdhep Sophon Public Company Limited/บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน

Job Descriptions

 • วางแผน , วิเคราะห์ , ติดตามผล บริหารความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย
 • ทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กร (ศึกษา , ออกแบบและวางแผน , ปฏิบัติ , ติดตามผล)
 • จัดทำรายงานด้านความเสี่ยง และความยั่งยืนขององค์กร เสนอผู้บริหาร
 • ทำแผนงาน , ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการกิจกรรมบริษัท

Qualifications

 • ชาย-หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1-2 ปี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ชอบทำกิจกรรม มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ ได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

ปฏิบัติการงาน จันทร์-ศุกร์

Contacts

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ และ บางปะกง)

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

 185  ถนนราษฎร์บูรณะ

Rat Burana Rat Burana Bangkok 10140

Tel. : 02-871-3191-5 ต่อ 225-226 หรือ 130 , 099-607-7183

Fax : 02-427-0964

  www.kwc.co.th / www.kdc.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
บริษัทย่อยคือ
1.บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินค้า จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อให้บริการรับฝากสินค้าและให้ลูกค้าทั่วไปเช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเก็บสินค้าและมีท่าเรือสำหรับขนถ่ายสินค้า ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ISPS CODE (International Ship & Port Facility Security Code)
2.บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิคส์ (Computer Back up media) ด้วยระบบ Barcode เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วในการค้นหาและป้องกันความผิดพลาดภายในระบบการบริหารจัดการที่คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน มีแบบแผน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015 รวมถึงบริการการสแกนเอกสารเป็นเอกสารอิเลคทรอนิคส์ พร้อมทั้ง จัดทำดัชนีสืบค้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรในการได้ข้อมูลที่รวดเร็ว เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)