Southeast Insurance Public Company Limited

Relationship Manager - SME SSME (AVP Up)

Southeast Insurance Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Relationship Manager - SME SSME (AVP Up)

Southeast Insurance Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ
 • ควบคุม NPL ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษดี

รายละเอียดงาน

ริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ และ ควบคุม NPL ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดให้บริการและเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ / ผู้ประกอบการ sSME / สินเชื่อรายบุคคล บริหารและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยพิจารณาทั้งในด้านความเสี่ยง และ โอกาสทางธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ทำความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ได้ตรงความต้องการและความเหมาะสมของลูกค้า
 • เสนอประเภทสินเชื่อและวงเงินให้เหมาะสมแก่สภาพธุรกิจ และ ความต้องการของลูกค้า (ลูกค้า sSME / ลูกค้าสินเชื่อรายบุคคล)
 • คัดเลือกลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบาย และ กรอบความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด
 • วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นจากหลักประกัน  / สภาพธุรกิจ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการรับชำระเงินกู้คืนและอัตราผลตอบแทนเงินกู้ต่าง ๆ
 • จัดส่ง Credit presentation : เขียน Case ข้อมูลลูกค้าให้แก่ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ (Underwrite) พิจารณา (จัดส่งเอกสารลูกค้า / ตอบคำถามจาก
 • ฝ่ายวิเคราะสินเชื่อ / จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการวิเคราะห์สินเชื่อ)
 • ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า รักษาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าเก่า และปัจจุบัน ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อหาโอกาสในการเสนอบริการด้านอื่นๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มอาคเนย์ (Product Bundling, Cross Selling)
 • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการทางด้านการเงิน
 • ดูแล / ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (NPL) ใน Port / บริหารการชำระหนี้ของลูกค้าให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • ให้ความรู้กับทีมในด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ / การเขียนในบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ(CA - Form) เพื่อให้การเขียนและการนำเสนอของหน่วยงานสินเชื่อมีคุณภาพรวมถึงการจัดอบรมการเขียน CA หรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวิเคราะห์การเขียนและการนำเสนอมีคุณภาพมากขึ้น (Coaching & Mentoring & Teaching)
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบ และ นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เช่น การรวบรวมข้อมูลและเอกสารจากลูกค้า การ Structure วงเงินให้เหมาะสม รวมถึงการ Defense Case กับผู้อนุมัติสินเชื่อ
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการปล่อยสินเชื่อ (รายเดือน/ไตรมาส/ปี)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดสินเชื่อและวิเคราะห์สินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 10 ปีขึ้นไป (สินเชื่อธุรกิจ SME / sSME, สินเชื่อบุคคล)
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
 • ทักษะด้านการวิเคราะห์เครดิต และวิเคราะห์ด้านงบการเงินทั้งในแบบบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 •  มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน หรือประเภทธุรกิจของลูกค้าสินเชื่อ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และ บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit  Analysis & Credit Risk Assessment) (สังเกตุ / วิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยง)
 • ทักษะในการวางแผน / การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร และ เจรจาต่อรอง
 • งานบริหารทีม / งานบริการลูกค้า / การแก้ปัญหาให้กับทีม
 • เป็น Internal Trainer & Coach ให้ความรู้กับทีม
 • บุคคลิกภาพดี และมีความน่าเชื่อถือ
 • สังเกตุ วิเคราะห์ และ ประเมินความเสี่ยง /  มุ่งมั่นในผลลัพธ์  
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี
 • Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point)  

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
7 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

SOUTHEAST GROUP
Established on July 9, 1946, Southeast Group was renowned for as the “University of Insurance” consisted of a number of insurance experts, with the aims to promote and educate Thai people to understand necessity 
to have insurance coverage. Moreover, we always adhere to the integrity and ethical business practices. This gave rise to another popular name for the company – the “Insurance Gentleman” widely known as being honest and sincere to our customers.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน