Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด

QC Supervisor /หัวหน้าส่วนงานควบคุมคุณภาพ (เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี)

Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

QC Supervisor /หัวหน้าส่วนงานควบคุมคุณภาพ (เสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี)

Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd./บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 1. ดำเนินการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบผ้า (Raw Material) และวัสดุการผลิตจ้างผลิต (Outsource) ด้วยการทดสอบภายในเกี่ยวกับความหด(หลังย้อม, หลังรีด, หลังซัก) รวมถึงการส่งวัตถุดิบผ้าชนิดใหม่ไปทดสอบภายนอก เพื่อให้ได้คุณสมบัติ  ถูกต้องตามสเปคใบสั่งซื้อ
 2. นำมาตรฐานการตรวจผ้า( 4  Points System)  มากำหนดและจัดทำแผนงาน ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อบันทึกข้อมูลการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ สำหรับการตัดสินใจในการรับหรือส่งคืนผ้า และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกใช้ม้วนผ้าของส่วนงาน  Logistic หรืออื่น ๆ โดยประชุมร่วมกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมการตรวจสอบ ติดตามการรับชิ้นผ้าหลังตัด เพื่อวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตให้ได้มากที่สุด หรือเคลมผู้จำหน่ายในกรณีที่ความเสียหายนั้น มาจากวัตถุดิบผ้า (Raw Material) และวัสดุการผลิตจ้างผลิต (Outsource) โดยตรง
 4. ควบคุมการตรวจสอบ ติดตามสินค้าระหว่างผลิตและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อจำแนกปัญหาหรือข้อบกพร่อง เพื่อวิเคราะห์และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขั้นตอนนั้น ๆ ทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลหลังการแก้ไข
 5. มอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานคู่มือการทำงาน เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษาและการสอนงาน
 6. จัดทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมประจำเดือนของฝ่ายผลิตทราบ 
 7. จัดให้มีการสอบวัดระดับทักษะความรู้เกี่ยวกับการควบคุณภาพประจำปี ของบุคคลากรภายในแผนกควบคุมคุณภาพ  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างให้เป็น Multi Skill 
 8. ติดตามควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ รวมทั้งดูแลตรวจสอบการเบิก-จ่ายภายในหน่วยงาน

คุณสมบัติตำแหน่งงาน:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งทอ , วิทยาศาสตร์สิ่งทอ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในด้านการบริหาร การจัดการ ตรวจสอบคุณภาพ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

YMF International (Thai) Co., Ltd. is a leading fashion garment and apparel manufacturer in Thailand. We have been in business for 30 years with over 400 employees. Our 2 factories located in Nonthaburi and Burirum province of Thailand. Now, our 2 brand products(licensed YaccoMaricard and Shaka ) are sold in the leading department stores and at our own retail shops in fine boutique area. In addition to our retail operation, we also export our product to England and Japan. With our rapid growth and continuous expansion, we are looking for qualified person to join us for the following position

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
เงินโบนัสตามผลงาน