Bualuang Securities Public Company Limited

Project Manager (IT Back Office)

Bualuang Securities Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Project Manager (IT Back Office)

Bualuang Securities Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • 10 years experience in software development
 • JavaScript, C++, SQL, .Net, Python
 • Experience in Securities and Asset Management

รายละเอียดงาน

Responsibilities :

 • Designing, building, testing, documenting and deploying financial platform.
 • Ensure the best possible performance, and quality of the applications.
 • Analyze requirements and design solution.
 • Troubleshoot issues.

Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or Software Engineering.
 • Over 10 years of experience in software development
 • Self-learner and ability to take responsibility on your own
 • Strong programming skill in JavaScript, C++, SQL, .Net and Python, SBA (Securities business) OR Hiportfolio or Bonanza investment system (Asset Management business).
 • Having experience in Securities and Asset Management Companies would be an advantage.
Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :
Bualuang Securities Public Company Limited

29/F Silom Complex Office Building,
191 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0 26181214 Fax 0 2231 3797

Website: www.bualuang.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

    บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) “หลักทรัพย์บัวหลวง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมายเลข 1 และเป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยหลักทรัพย์บัวหลวงเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงเทพ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อประกอบธุรกิจด้านตลาดทุนปัจจุบันบริษัทให้บริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจรได้แก่

• ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

• ธุรกิจนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์

• ธุรกิจวาณิชธนกิจ

• ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

• ธุรกิจการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

• ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

• ธุรกิจค้าตราสารหนี้

• ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

• ธุรกิจการลงทุนอาร์บิทราจ

• ธุรกิจการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์

            ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานรวม 29 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ และสาขาอีก 28 สาขาประกอบด้วยสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 15 สาขา และสาขาในเขตต่างจังหวัด 13 สาขา ครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศ
            นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการ การจัดการกองทุนผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด ซึ่งหลักทรัพย์บัวหลวงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99


ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน