Enlighten Project Management Co., Ltd.

Assistant Project Management Leader

Enlighten Project Management Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Assistant Project Management Leader

Enlighten Project Management Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 8 ปี ในสายงานบริหารโครงการ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการประสานงาน
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย Code

รายละเอียดงาน

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับนโยบายจากผู้บริหาร, HD

2. เป็นตัวแทนบริษัทในการประสานงานและรับข้อมูลความต้องการของทีมผู้ว่าจ้างในช่วงก่อนการก่อสร้าง

3. จัดประชุมและเข้าร่วมการประชุมพัฒนาแบบของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการให้ความเห็นด้านเทคนิคและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างจริงจัดทำบันทึกประชุม และนัดหมายเชิญประชุมประจำสัปดาห์พร้อมแนบรายงานการประชุมทุกครั้ง

4. จัดทำแผนการบริหารโครงการแผนการประมูลงาน แผนการก่อสร้างเบื้องต้น ร่วมกับผู้บังคับบัญชา

5. กำกับติดตามและควบคุมการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

6. ประสานงานผู้ออกแบบในการจัดทำและนำเสนอต่อเจ้าของโครงการและติดตามข้อสรุปเพื่อสามารถดำเนินงานขึ้นถัดไป

7. ประสานงานการจัดทำกระบวนการ EIA(ถ้ามี), การจัดทำแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง (ข.1) และการจัดทำแบบประมูลงาน

8. ประสานงานหน่วยงานราชการในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง(ข.1) จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1)

9. ร่วมทบทวนตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบและข้อกำหนดเพื่อประมูลงาน และสอบถามผู้ออกแบบในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง

10. นำส่งแบบประมูลงานให้ฝ่าย QS เพื่อจัดทำราคากลาง (Market Prices) และจัดประมูลงานร่วมกับฝ่าย QS

11. ถอดปริมาณงานจากแบบและข้อกำหนด และจัดทำ BOQ ราคากลาง ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย(กรณีเร่งด่วน)

12.ประสานงานและติดตามการจัดทำแบบก่อสร้าง (Construction Drawing) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ

13. จัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการประจำเดือน (Monthly Report) เพื่อนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ

14. ออกเอกสารรับรองการเบิกจ่ายเงิน(Certificate of Payment)ให้แก่ที่ปรึกษาและผู้ออกแบบ โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

15. จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดในช่วงก่อนการก่อสร้าง เพื่อส่งมอบให้ Construction Department ต่อไป

16. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

  • การศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (วศ.บ.,สถ.บ.บริหารโครงการ)/ถ้าทักษะภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี ในสายงานบริหารโครงการ/ประมาณราคา สายงานพัฒนาโครงการ (Owner)
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบ มีทักษะเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
  • มีความเชี่ยวชาญในงานบริหารโครงการ,มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ word, Excel, Powerpoint, Auto CAD
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย Code และข้อกำหนดในงานก่อสร้างรวมถึงกลไกตลาดและราคาวัสดุ


รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Enlighten Project Management (EPM) is a Thai company provides Project Development, Project Management, Construction Management services and Quantity Surveying services the Property, Building, Civil, Hotel and Industry. Our Company has extensive experience on Project Development, Project Management, Construction Management and Quantity Surveying from Leading International Company in Thailand.

We are now looking for Project Manager to join our rapidly expansion of project management and construction management services.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ