INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)

Production Specialist (Miller,INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)/ผู้เชี่ยวชาญการผลิตแป้งข้าวสาลี ( Miller )

INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Production Specialist (Miller,INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)/ผู้เชี่ยวชาญการผลิตแป้งข้าวสาลี ( Miller )

INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Production Specialist (Miller)
 • ผู้ข่วยชาญการผลิตแป้งข้าวสาลี ( Miller )
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานโรงงานผลิตแป้งสาลี

รายละเอียดงาน

Job Description

 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า ในโรงงาน ตั้งแต่การเข้า ของวัตถุดิบ จนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ 
 • กำหนดนโยบายและแผนงานรวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต กำหนดวิธีการป้องกัน  
 • วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต เพื่อลดปริมาณการสูญเสียในกระบวนการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
 • อบรมพนักงานในบังคับบัญชา เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การเพิ่มผลผลิตในการทำงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงานใหกั้บผู้ใต้บั้งคับบัญชา 
 • ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในบังคับบัญชา 
 • จัดทำและตรวจสอบมาตรฐานการทำงาน กำหนดการมีส่วนร่วมและดำเนินการประชุมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กรเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 

Job Requirement
Required Qualifications :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, วิทยศาสาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการผลิตโรงงานแป้งข้าวสาลีจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ เช่น ISO,GMP ,HACCP        
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเชิงวิชาการด้านผลิต,เครื่องมือเครื่องจักร และวิทยาศาสตร์
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานโรงงานผลิตแป้งสาลี
 • มีความรู้ด้านบริหารและการจัดการ
 • ทักษะในการบริหารคน เงิน อุปกรณ์ เวลามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการ Create งานต่าง ๆ
 • กล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการระบบโรงงานด้านการผลิตและกระบวนการผลิตแป้งสาลี 20 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในด้านงานโครงการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโรงงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
20 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!

องค์กรอินเทคค์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสร้างสรรผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมบริการวิชาการที่ดีเลิศแด่ลูกค้าและสังคมอย่างต่อเนื่อง

องค์กรอินเทคค์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์เลี้ยง จัดจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับสัตว์ และดำเนินธุระกิจฟาร์มสุกรพันธ์ สุกรขุน ผลิตภัณฑ์แป้งสาลี

ได้รับความสำเร็จและเจริญเติบโตโดยตลอด พร้อมขยายเข้าสู่ธุระกิจด้านอาหารสำหรับผู้บริโภค (Foods) ทั้งผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี และโปรตีน (Meat Proteins)

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค และสังคมโดยรวม ในปัจจุบันองค์กรอินเทคค์ยัง ได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวคือ เขมร พม่า ลาว เวียตนามและประเทศอินเดีย 

องค์กรอินเทคค์ต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพสูง ใฝ่การเรียนรู้พัฒนา รักความท้าท้าย และมีสมรรถนะสูง มาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
เงินโบนัสตามผลงาน