AB Sciex (Thailand) Limited

Production Shift Leader

AB Sciex (Thailand) Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 08 Mar 2021

Production Shift Leader

AB Sciex (Thailand) Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • High vocation chemical, Mechanic, or relate field
 • work on rotational shift/ strong supervisory skil
 • Able to read and write English plus conversatio

รายละเอียดงาน

 

PURPOSE OF THIS POSITION (จุดมุ่งหมายของตำแหน่งนี้):

 • เพื่อควบคุมดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้อยู่ในภาวะปกติและสามารถเดินเครื่องการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (To control the machinery, equipment used in the production process to be in normal conditions and able to operate the machine efficiently)

 • รักษาสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบัติงานและโดยทั่วไป (Maintain safety Occupational health and environment of the work area and in general.)

 • ควบคุมดูแลการดำเนินงานโดยรวมของโรงงานระหว่างการทำงานในช่วงเวลา กลางคืน(จัดระเบียบ,เป็นผู้นำการสื่อสารและผู้ดำเนินการในช่วงเปลี่ยน กะ,เพื่อ ให้ดำเนินการโรงงานเป็นไปตามแผนการผลิตและมาตรฐานของ บริษัท อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ) Supervise the overall operation of the plant during the night (organize, lead in communication and take action during shift changed, to ensure factory operations are in line with production plans and company standards, safe and effective).

PRINCIPAL ACCOUNTABILITIES (หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก):

 1. สื่อสารและฝึกอบรมพนักงานร่วมในการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งนโยบายด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้ว่า PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) เหมาะสมสำหรับพนักงานแต่ละคน (Able to communicate and train associates on proper use of equipment and safety policies and ensure proper PPE (personal protective equipment) is available for each employee.)

 2. มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนกระบวนการแบบ Lean และนำไปสู่การแก้ปัญหาทีมงานหรือกิจกรรม kaizen รวมทั้งสอนงานให้กับ Operator ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Participate in continuous improvement efforts in support of lean processes and lead problem solving teams or kaizen events including OJT with operator)

 3. สื่อสารและฝึกอบรมพนักงานร่วมในการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักร รวมทั้งนโยบายด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้ว่า PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล) เหมาะสมสำหรับพนักงานแต่ละคน (Able to communicate and train associates on proper use of equipment and safety policies and ensure proper PPE (personal protective equipment) is available for each employee.)

 4. มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนกระบวนการแบบ Lean และนำไปสู่การแก้ปัญหาทีมงานหรือกิจกรรม kaizen รวมทั้งสอนงานให้กับ Operator ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Participate in continuous improvement efforts in support of lean processes and lead problem solving teams or kaizen events including OJT with operator)

 5. ทบทวนงานและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพและขั้นตอนการปฏิบัติที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ (Periodically review work and assess conformity to standard work and critical to quality procedures)

 6. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตให้อยู่ในภาวะปกติและเดินเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพตามที่กำหนด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (Solve the problem in the production process to normal and the machine to be effective including cooperate with another function.)

 7. ควบคุม และติดตามตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการควบคุม (KPI) ที่เหมาะสมและเครื่องมือการจัดการภาพอยู่ในสถานที่พร้อมสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ของความรับผิดชอบ (Ensure appropriate controls (KPI’s) and visual management tools are in place and up to date for effective operations within area of responsibility.)

 8. ตอบสนองความคาดหวังในแผนงานประจำวันและช่วยผู้บังคับบัญชาในการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมซึ่งจะจัดเรียงลำดับความสำคัญของภาระงานและกำหนดเวลาอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก (Understand daily expectations of the business and assist area manager in assigning work to team members which prioritizes the workload and equipment schedule to meet both internal and external customer demand.)

 9. สามารถประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของการผลิตและทำให้เกิดข้อแนะนำหรือแนวทางแก้ไข (Able to recognize points of failure in the flow of production and drive to implement countermeasures, escalate or recommend solutions)

 10. สื่อสาร หรือ ประสานงาน ปฏิบัติงาน และ ช่วยเหลือในซ่อมแซมเครื่องจักรรวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆในพื้นที่ทำงาน (Communicate, Coordinate and assist in repairing machines. Including other operations. In the workspace)

 11. ช่วยผู้จัดการพื้นที่ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ รวมทั้ง สามารถปฏิบัติงานและ / หรือฝึกอบรมผู้อื่นเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและช่วยผู้จัดการพื้นที่ในการกำหนดความลึกในพื้นที่รับผิดชอบ (Assist area manager in the training of new associatesincluding able to perform and/or train others to proficiently perform work assignments and help area manager to establish a depth at the area of responsibility.)

 12. ให้ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพแก่องสมาชิกในทีมผู้บังคับบัญชารวมทั้งการวางแผนชั่วโมง OT (Provide performance feedback to area manager on team members and planning OT hours

 13. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายงานประจำวัน (Collect data for daily reports.)

 14. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน รวมทั้ง กิจกรรม 5 ส (Keeping clean and tidy in the work area with standard 5S)

 15. พัฒนาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต (Improve the performance of the production process and reduction scrap & waste from production).

 16. ปฏิบัติงานอื่นที่หัวหน้างานมอบหมาย (Perform other tasks assigned by the line manager)

 17. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในกิจกรรมและระบบคุณภาพต่าง ๆ เช่นกิจกรรม 5ส, มาตรฐาน ISO, การนับ Stock ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย (Cooperating And support activities and quality systems such as 5S activities, ISO standards, Inventory count. We also participate in the company's activities. As assigned)

RESPONSIBILITIES FOR SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT (ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม)

 • ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดใน ตามกฎระเบียบของ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ( To comply strictly with Site EHS rules and regulation.)

 • เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการดำเนินงานเรื่องของ ความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (Be a good example for the operation on the EHS matter.)

 • ส่วนร่วมในเป้าหมาย EHS รวมทั้งรายงาน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ (Participate the EHS goal including report out)

 • เป็นผู้นำในการตอบสนองในกรณีฉุกเฉินของโรงงาน (Respond on scene command in case of Site emergency)

CHALLENGE / TYPICAL WORK PROBLEM: (If applicable) (ปัญหา/อุปสรรค สำคัญๆ ในตำแหน่งนี้): (ถ้ามี)

 • ต้องปฏิบัติงานตามความต้องการที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้กำหนดภายในเวลาที่จำกัด (Must perform the task according to the requirements that other agencies have designated within a limited time)

 • ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาและปัญหาเกิดขึ้นหลายรูปแบบ (The problem must be solved at all times and problems occur in many issues).

 • เป็นกระบวนการผลิตที่ต่อเนื่อง การหยุดผลิตจะส่งผลกระทบต่อความเสียหายของบริษัท (It is a continuous process. Stopping production will affect the damage of the company.)

 • ต้องควบคุมงาน กำลังคน หลายระดับ หลายประเภทและมีจำนวนมาก (To control the work force of many levels and many types.)

INTERFACE or CROSS-FUNCTIONAL: (ความสามารถทำงานระหว่างสายงานอื่น)

 • สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่าย QC & Engineering.

 • สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่าย Distribution

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
อนุปริญญา
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ