Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Product Manager / Business Development (Debit Card)

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 08 Mar 2021

Product Manager / Business Development (Debit Card)

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Degree or higher in Business Administration
 • 5 years of working experience in any fields
 • Self-motivated, proactive and innovative

รายละเอียดงาน

Role & Responsibilities:
 • วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์ Debit Card ใหม่และปรับผลิตภัณฑ์เดิม โดยวางกลยุทธ์ด้านงบประมาณ ผลตอบแทน และกำไรของผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกผลิตภัณฑ์ โปรแกรมทางการตลาด และกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
 • ประสานงานกับสายเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการและระบบงานรองรับการออก/ปรับผลิตภัณฑ์
 • จัดทำรายงาน ติดตามและประเมินผลการตอบรับ การออกผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมการตลาด เสนอผู้บริหารตามลำดับ

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or higher in  Business Administration, Marketing, Finance, Statistics, Communication or related field
 • At least 3 years of working experience in any fields related to Banking, Consumer Lending, or Retail Marketing, preferred experience in credit card/ debit card business.
 • A wide degree of creativity with analytical, interpersonal and presentation skill.
 • Self-motivated, proactive and innovative
 • Excellent communication, negotiation and presentation skills with creative thinking
 • Good in both written and spoken in English
 • Male must be exempt from military service

Working Location : Operating at Silom Head Office

If you require more information, please contact Khun Doungkamon Tel. 063-2124381

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง