TRC Construction Public Company Limited

Personal Assistant/ผู้ช่วยผู้บริหาร

TRC Construction Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Personal Assistant/ผู้ช่วยผู้บริหาร

TRC Construction Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Effective Communication Skills
 • TOEIC 850+
 • Can-Do Attitude

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ทําหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของผู้บริหาร รวมถึงการจัดเตรียมการประชุม
2. นัดหมายการประชุมหรือการเข้าพบผู้บริหาร
3. ติดต่อ ประสานงานและติดตามงานของผู้บริหาร
4. เป็นผู้ติดตามในการประชุมหรือเดินทางไปนอกสถานที่
5. ดูแลความเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกแก่ผู้บริหารในการทํางานต่างๆ

คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
 • มีความรู้ในการจดบันทึกรายงานการ ประชุมหรือสาระสําคัญ
 • มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์สํานักงาน
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารแอพพลิเคชั่น
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
 • มีทักษะการบริการและอํานวยการ 
 • มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ทักษะในการพิจารณาและตัดสินใจ 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • แสดงออกถึงความขยันตั้งใจในการทํางานอย่างสม่ําเสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!

TRC is a firmed construction contractor for oil and gas pipeline process petrochemical plant business.

TRC was formally established in 1998 under the cooperation between Thai engineers who had experience more than 20 years in engineering and construction in oil and gas industry and Rotary Engineering Limited, the listed company of the Stock Exchange of Singapore, who is one of the region’s leading players in offering a fully integrated engineering, procurement, construction and maintenance (EPCM) service to the oil and gas, petroleum, petrochemical and pharmaceutical industries in Singapore and beyond.

We are seeking for qualified and experienced candidates to support our business growth for the following position:

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน