United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)

Outward Remittance (Senior Officer)

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Outward Remittance (Senior Officer)

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Outward Remittance
 • Maker & Checker
 • Reconcile GL, FX Funding report

รายละเอียดงาน

Job Description :

 • ให้บริการด้านเงินโอนต่างประเทศขาออก 
 • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารที่ลูกค้า หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • Reconcile GL ระหว่างสาขากับแผนก Remittance
 • โทรศัพท์ยืนยันรายการโอนเงินทาง FAX ตามสัญญา Facsimile Indemnity ของลูกค้า
 • ส่ง FX Funding report  และบันทึกข้อมูลใน share drive สำหรับ Report  Nostro A/C utilization ให้ GMO
 • รายการโอนเงินไปต่างประเทศที่มีการ investigate ซึ่งต้องทำการตรวจสอบก่อนส่งต่อให้แผนก Customer Service เพื่อติดต่อสาขาหรือลูกค้าต่อไป
 • รายการโอนเงินที่ติด Filter ต้องตรวจสอบรายการและติดต่อทีม Compliance เพื่อขออนุมัติการทำรายการได้
 • Reconcile รายการโอนออกทั้งหมดในระบบ Remittanceต้องตรงกับ Swift message ในระบบ AMH ณ ตอนสิ้นวัน

Job Requirements :

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องเงินโอนต่างประเทศ (Outward Remittance) และมีความรู้เบื้องต้นทางบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานทั้งในส่วน Maker & Checker ในส่วนงาน Outward Remittance จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, กฎระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย, และ กฎระเบียบของธนาคาร
 • มีใจรักในงานบริการ และซื่อสัตย์
 • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ในระดับสื่อสารได้
 • สามารถใช้งาน MS Office (Word/Excel) และใช้ Swift ได้คล่อง
Office Location : Sathorn (Robot Building)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited is a member of the United Overseas Bank Group, which aims to be a premier bank in the Asia – Pacific Region. With over 150 branches across Thailand, and supported by UOB Group’s extensive network of over 500 offices in 18 countries and territories, the Bank is well-positioned to play a significant role in the continued growth of the Thai economy and the banking & financial industry. We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน