Health Land Spa & Massage

Online Customer Service Officer

Health Land Spa & Massage
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 28 Nov 2020

Online Customer Service Officer

Health Land Spa & Massage

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • เคยผ่านงาน Reservation โรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับจองการบริการจากลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และประสาน
งานจองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลภาพรวมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
3. วางแผนจัดการระบบการตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับกลุ่ม
ลูกค้าที่ร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์
4. จัดทำรายงานสรุปการร้องเรียนของลูกค้า

 
คุณสมบัติ

-          เพศ : ชาย , หญิง

-          อายุ: 27 – 35 ปี

-          ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-          ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-          สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

-          มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิตัล เทคโนโลยี หรือการตลาดออนไลน์

-          เคยผ่านงาน Reservation โรงแรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

THE WONDER OF HEALING

THE NATURAL WAY

Health Land Spa & Massage, the land of health and wellness,
where art and science of traditional Thai wellness harmoniously combine.
Established as an institute to inherit and promote local wisdom
of traditional Thai massage to become widely recognized and
well-accepted through our professional and pleasurable services.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)