Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Mutual Fund Product Development

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Mutual Fund Product Development

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Mutual Fund Product
 • product development
 • mutual fund product manager

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ตลาด สภาวการณ์การแข่งขัน คู่แข่ง และความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการในการออกผลิตภัณฑ์กองทุนของธนาคาร
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลสนับสนุนการบริหาร Portfolio ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกลยุทธ์ทางด้านราคา คู่แข่งและผลกำไรขาดทุนของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการประเมินผลงานก่อนและหลังออกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • จัดทำและปรับปรุงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์/ใบสมัคร/ข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบที่กำหนด
 • แก้ไขปัญหาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของทีมงานเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์,บริหารการเงิน,วิศวอุตสาหการ
 •  มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Banking กลุ่มบริษัทจัดการกองทุน หลักทรัพย์ มีความรู้ด้านกองทุน
 •  หากมี License ด้านกองทุน หรือผ่านงานการซื้อขายกองทุน บนช่องทาง Online / Application จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สีลม

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล เบอร์ 063-2124381

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

Bangkok Bank Public Company Limited

https://www.bangkokbank.com/en/About-Us/Bangkok-Bank-Careers

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม