Garn Jewelry Co., Ltd.

Marketing Geeks (⊙.⊙(◉̃_᷅◉)⊙.⊙)/นักการตลาด

Garn Jewelry Co., Ltd.
ลงประกาศเมื่อ 29-Apr-21

Marketing Geeks (⊙.⊙(◉̃_᷅◉)⊙.⊙)/นักการตลาด

Garn Jewelry Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • Paving a path towards digital transformation
  • Working with a future team!
  • Come on board and DISCOVER more ; )

รายละเอียดงาน

Marketing Planner (Marketing Strategy) (1 อัตรา)

- วางกลยุทธ์ วางแผน สร้างแคมเปญต่างๆเพื่อจูงใจคู่ค้าร้านทองเป้าหมาย และวิเคราะห์ trend ของตลาด online
- วิเคราะห์ลักษณะของแบรนด์ โดยใช้ source ของ Brand Manual ในการนำลักษณะของแบรนด์มาสร้าง Key Word และคาแรกเตอร์ของ. แบรนด์และ Admin ขึ้นมา
- วิเคราะห์จุดอ่อน และ จุดแข็งของแบรนด์
- วิเคราะห์ Consumer Insight ในเรื่องของ Customer Journey เข้าถึงรูปแบบการเสพข้อมูล Content ของกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการใช้   Influencer ที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ
- นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ตลาดมาตั้งเป้าหมายร่วมกับทีม
- ระดมความคิดของสมาชิกในทีม เพื่อนำมาทำแผนธุรกิจ
- คอยติดตามผล จากการวัดผล KPI เพื่อปรับแผนธุรกิจให้ตรงกับเป้าหมาย

Marketing Officer (2 อัตรา)

- ร่วมวางแผนการทำงานและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการขาย
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเนื้อหาเพื่อนำเสนอแผนการตลาด
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Marketing Admin (2 อัตรา)

- จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับงานการตลาด
- ทำรายงานเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวสินค้าต่างๆรวมถึงข้อมูลของคู่ค้า
- ดูแลจัดเตรียมเรื่องงานต่างๆในบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

Online Sale Representative (2 อัตรา)

- สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์และเป็นกำลังหลักของการสร้างยอดขาย online กับคู่ค้า
- นำเสนอสินค้าหรือบริการว่ามีความน่าสนใจและสามารถตอบโจทย์กับความต้องการและปัญหาของคู่ค้าค้าได้อย่างไรบ้าง
- ให้บริการและตอบคำถามที่คู่ค้าค้าสงสัย
- เก็บข้อมูลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการขายเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับทีมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและมียอดขายที่ดี
- ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจากแผนในการทำตลาด online และนำมาปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้สินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น

Online Marketing Communication (2 อัตรา)

- สำรวจวิเคราะห์ภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของบริษัทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาดและเป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจออนไลน์
- กำหนดเป้าหมายภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดที่พึงประสงค์
กำหนดเครื่องมือ (Tools) การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรืออัตลักษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) ซึ่งต้องมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ (Physical) กิจกรรมดำเนินงาน (Performance) เช่น การจัดกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ การจัดโครงการรณรงค์เพื่อสังคม ฯลฯ
การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดและการวางแผนการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งครอบคลุมทั้งแผนกิจกรรมและแผนการใช้สื่อในทุกๆ เครื่องมือ โดยมีหัวข้อสำคัญหรือแนวคิดหลัก (Theme) เป็นตัวควบคุมข่าวสารในทุกเครื่องมือให้มีความเป็นเอกภาพตลอดทั้งโครงการ
- ปฏิบัติการสื่อสารตามแผนโดยอาศัยกลยุทธ์การใช้สื่อและการนำเสนอสารที่เป็นเอกภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

ABOUT COMPANY:
Garn Jewelry was founded in 2017, that was when we registered the name and trademark. In 2018, we launched our factory and fully operated the business with only 9 people. As of today, we have grown into a full range jewelry manufacturer with over 300 employees running the business.

The business was born from an imagination as we were gazing at the stars in the sky. Those stars in the galaxy shine so bright. They have their uniqueness and identity from every perspective, and they become an inspiration to create the jewelry that is beautiful, elegant and unique, just like those shining stars in the sky. The stars that you can admire and call your own. This is the vision of the new generation management that harmonizes all the elements of perfection, with the goal to create the best jewelry products. Because we are Garn Jewelry.
WHAT WE DO:
Garn Jewelry specializes in gold and jewelry production. Recognized for our craftsmanship, technology advancement and entrepreneurial skills, Garn Jewlery is now well recognized among Jewlery industry. 
Currently, Garn Jewelry’s core operation includes mass production of high quality craftsmanship, 23K (96.5%) Gold. Our customers range from wholesalers to relatively small companies in both domestic and international markets. Our primary business focus is to create excellent quality craftsmanships to be admired by everyone.
MANAGEMENT TEAM:
Our management team comes from interdisciplinary fields of study - Engineering, Financial, Manufacturing, Judiciary, Marketing to name a few.
We look forward to welcoming new member to join our growing team!

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอัญมณี ธุรกิจเครื่องประดับ