Thai Beverages Public Company Limited

Marketing Admin Officer/เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการตลาด

Thai Beverages Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Marketing Admin Officer/เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานการตลาด

Thai Beverages Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Degree in Marketing, Business Administration
 • 1-2 years experience in Marketing, MKT Comm
 • Fluent in English

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

1.ทำใบอนุมัติงบประมาณ

 • จัดทำใบเสนอขออนุมัติงบประมาณตาม Quotation
 • ติดตามงานอนุมัติตามขั้นตอนของเอกสาร proposal , Quotation , งานบัญชี

2.ประสานงานกิจกรรมที่ Brand ให้การสนับสนุน

 • ประสานงานกับ organizer (งาน Event, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงานกิจกรรมของ organizer ให้เป็นไปตามที่ตกลง
 • เบิกผลิตภัณฑ์ที่ให้การสนับสนุน และประสานงานกับทีมหน้างานตามเอกสารที่ Brand อนุมัติ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเอกสารเพื่อทำเบิกจ่ายทุกประเภท เพื่อนำมาสรุปผลงานหลังจากเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรมของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน

3. ทำเอกสารการผูกพันตามเงื่อนไขการสั่งจ่าย
4.ติดตามงานจาก Agency เช่น  Art work , รูปถ่าย ,ตัวอย่างสื่อโฆษณา
5.สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดกิจกรรมว่ามียอดค่าใช้จ่ายเท่าไร และสรุปรายงานข้อมูลจากระบบ SAP ทุกเดือน
6.ประสานงานภายในองค์กรเพื่อส่งข่าวกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประสานงานกับสำนักกฎหมาย ด้านสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สนับสนุน
7.ดำเนินการจัดทำและเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนส่วนงานสนับสนุนการตลาด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด อย่างน้อย 1 – 2 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด และการจัดการสื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ


ติดต่อสอบถาม:
K. Nuttida - HR 
Tel:  02-783-9100 Ext.9647

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
1 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม