AEC Securities Public Company Limited

Marketing/เจ้าหน้าที่การตลาด

AEC Securities Public Company Limited
Salary provided
Posted on 13 Jan 2021

Marketing/เจ้าหน้าที่การตลาด

AEC Securities Public Company Limited

Job Highlights

  • เพศ ชาย / หญิง
  • มีความสนใจในการลงทุนในตลาดทุน
  • มี Single License (IC) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Description

รายละเอียดงาน
  • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
  • ให้คำแนะนำในการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย / หญิง
  • การศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสนใจในการลงทุนในตลาดทุน
  • หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Additional Information

Career Level
ระดับเจ้าหน้าที่
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานประจำ
Company Website

Company Overview

URGENTLY REQUIRED!!!

AEC Securities Public Company Limited was founded over 30 years ago, and has been a listed company in the Stock Exchange of Thailand since the year 2001.

Additional Company Information

Benefits & Others
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ