TPBI Public Company Limited

Maintenance Engineer ( Based in Newcastle, UK )/วิศวกรซ่อมบำรุง

TPBI Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Nov 2020

Maintenance Engineer ( Based in Newcastle, UK )/วิศวกรซ่อมบำรุง

TPBI Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างน้อย1ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน

 • รับนโยบายการทำงาน และคำสังจากผู้บังคับบัญชา
 • สั่งการควบคุม ดูแล ติดตามวิเคราะห์ ตัดสินใจ ตรวจงาน รายงานผลและรับผิดชอบงานของส่วนงานซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ตรวจสอบแผนงานบำรุงรักษาเฉิงป้องกัน (Preventve Mainterance) ของเครื่องจักร และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายการตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และอะไหล่เครื่องจักร ที่จะนำไปการดำเนินการใดๆ ภายนอกบริษัทฯ
 • ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลที่จำเป็น สำหรับรองรับงานของส่วนงานซ่อมบำรุง
 • ควบคุมตรวจสอบ อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร และนที่ทำงานให้พร้อมใช้งาน มีเพียงพอต่อการใช้งานและสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัยจากการปนเปื้อนข้ามหรือลงสู่ผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัทฯ (ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • รับผิดชอบในการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหารต่อ FSTL หรือ FST

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

TPBI Public Company Limited or “TPBI” (formerly known as the Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd.) was established on September 11th, 1987 with the objectives to engage in the business of manufacturing and distribution of plastic bag products and other types of packaging.

We are “TOTAL PACKAGING SOLUTIONS” and a leading packaging company who has sustainable growth together with all stakeholders.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)