Vidyasirimedhi Institute

Legal Officer/เจ้าหน้าที่กฎหมาย

Vidyasirimedhi Institute
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 19 Jan 2021

Legal Officer/เจ้าหน้าที่กฎหมาย

Vidyasirimedhi Institute

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

วัตถุประสงค์ของงาน

           ดูแลรับผิดชอบงานด้านนิติกรรมสัญญา เงื่อนไขต่างๆ ของการให้เช่าพื้นที่และการลงทุนของสถาบันฯ  รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ตลอดจนงานคดี ตลอดจนงานคดี รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายในสถาบันฯ ให้สอดคล้องกับกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Accountabilities)

 • ดูแลเอกสารสัญญาและเงื่อนไขของการให้เช่าพื้นที่ภายในสถาบันฯ รวมทั้งการลงทุนต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • กำหนดรูปแบบมาตรฐานสัญญา รวมทั้งจัดทำ ตรวจสอบและ/ หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีเงื่อนไขที่เหมาะสมและรักษาผลประโยชน์ของสถาบันฯ
 • ให้คำปรึกษา วินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายแก่บุคลากร/ หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องกับกฎหมาย
 • พิจารณา จัดทำ และ/หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่ง ประกาศ ฯลฯ 
  ของสถาบันฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและดำเนินงานสถาบัน
 • เป็นศูนย์กลางรวบรวม ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และสื่อสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน
 • ให้ความเห็นในการดำเนินงานด้านคดีความในฐานะเป็นตัวแทนของสถาบันฯ รวมถึงการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี
 • ดูแลงานอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของบุคลากร รวมทั้งให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ของสถาบันฯ
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด เมื่อมีการทุจริตหรือการสูญหายหรือความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของสถาบันฯ โดยการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งจากเอกสารและบุคคล ตลอดจนนำเสนอคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
 • ดำเนินการเจรจาและไกล่เกลี่ยในกรณีข้อพิพาททางกฎหมายของสถาบันฯ ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Qualifications)

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ประสบการณ์ด้านกฎหมาย 3 ปี
 • ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันฯ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานคดี
 • ทักษะในการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ รวมทั้งสัญญาเกี่ยวกับการเช่าทรัพย์สินและการลงทุนต่างๆ
 • ทักษะในการพิจารณาตีความ ข้อกฎหมายและสัญญาต่างๆ
 • ความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • การเจราต่อรอง

Address: Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology

555  Moo 1  Payupnai Sub-District,

Wangchan District, Rayong 21210

Website: http://www.vistec.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

In order to compete and to become one of the leading countries, continuous support of education and frontier research are critically important, including the strategic and systematic development of human resources in science and technology.

PTT Public Company Limited joins this vision and strongly believes that a higher education research institute dedicated to science and technology with the missions to foster exceptional scientists and to build cutting-edge knowledge and innovation is crucial for Thailand.

Therefore, the first world-class research institute in science an technology in Rayong, has been founded and strives towards world-class academic research and creating knowledge and cutting-edge innovation for Thai society.

Our Vision

“To be a world-class frontier research university in science and technology with the aim of thereby increasing the country’s competitiveness, sustainable development and prosperity.”

Our Distinctions

Residential Research Location / Full-Time Postdoctoral System / Tenure-Track System / Curriculum Design / Small Size, Big Advantage / Frontier Research

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา