Krungthai Asset Management Public Company Limited

Lawyer / เจ้าหน้าที่กฎหมาย

Krungthai Asset Management Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Lawyer / เจ้าหน้าที่กฎหมาย

Krungthai Asset Management Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี /โท สาขา นิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านกฎหมาย เช่น การร่างหนังสือสัญญา
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมให้ความเห็น  คำแนะนำประเด็นปัญหากฎหมายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกองทุน
 • ติดตาม Update สัญญามาตรฐานในฐานะบริษัทจัดการเข้ารับบริหารจัดการกองทุน ให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 • ร่างสัญญา/ตรวจสัญญาและบันทึกต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ เข้าร่วมในการเจรจาและปรับปรุงสัญญาในกรณีที่คู่ค้า/ลูกค้าขอแก้ไข
 • ติดต่อประสานงานและติดตามสำนักกฎหมายภายนอกในกรณีที่ต้องการคำปรึกษา หรือว่าจ้างสำนักงานทนายความดำเนินการด้านคดีความติดตามสถานะคดีความ รวมทั้งตรวจทาน สรุปให้ความเห็นและนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
 • สืบค้นข้อกฎหมาย คำอธิบาย ความเห็น แนวคำพิพากษาศาลฎีกา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี /โท  สาขา นิติศาสตร์  และคุณสมบัติเพิ่มเติมเนติบัณฑิตไทย (ถ้ามี)
 • มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย เช่น การร่างหนังสือสัญญา, การจดทะเบียนบริษัท, การจัดประชุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
 • สามารถใช้ MS-Office (Word , Excel , PowerPoint)และ Internet เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
 • มีไหวพริบดี เรียนรู้เร็ว  มีตรรกะในกระบวนการคิดวิเคราห์ะ  กล้าคิดและแสดงความเห็นโดยมีหลักการ เหตุผลรองรับ มีความรับผิดชอบ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะการสื่อสาร การประสานงานและทำงานเป็นทีมได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

KTAM is the sole asset management company that has the status of state enterprise with its 99.99 of shares held by Krung Thai Bank Public Company Limited. KTAM provides the services of asset management to institutions, organizations and large state enterprises under the license to manage funds, private funds and provident funds.

We are currently seeking for the capable talent to join our professional team with the following requirements:

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม