GTM Co., Ltd.

Technical Engineer (Electrical)

GTM Co., Ltd.
ลงประกาศเมื่อ 12-May-21

Technical Engineer (Electrical)

GTM Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • วิศกรไฟฟ้า / ช่างเทคนิคไฟฟ้า
 • Technical Engineer- Electrical
 • Electrical Engineer

รายละเอียดงาน

รายละเอียดหน้าที่งาน

 •  ซ่อมมอเตอร์ และเดินระบบสายไฟฟ้าของรถโฟล์คลิฟ รถยกไฟฟ้า และแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • Support งานระบบ Wiring diagram ระบบแผงวงจรการทำงานของสินค้าแต่ละรุ่น
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงรถของลูกค้าพร้อมวิเคราะห์อาการ เก็บข้อมูลเพื่อใช้สำหรับพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
 • ดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
 • ตรวจสอบงานวซ่อมที่ซ่อมเสร็จก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ  25 ปี ขึ้นไป  
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบของรถโฟล์คลิฟ รถยกไฟฟ้า และแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะในการสื่อสาร แก้ไขปัญหาได้ดี และมีใจรักบริการ
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี มีการวางแผน และกำหนดเป้าหมายงานที่รับผิดชอบได้
 • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • มีการทำงานเป็นทีม เป็นสมาชิกของทีมงานได้ดี และสามารถสอนงานได้
 • มีความคล่องตัว กระตือรืนร้นในการทำงาน และการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายล่าสุด (ไม่เกิน 3 เดือน) มาที่ 
GeTeCe Group
บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด
เลขที่ 677/1 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ 02 651 5551 ต่อ 1710 – 1711

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท


GTM Company Limited is the joint venture company between GeTeCe Co.,Ltd., a distributor with 38 years of experience in sales and services of material handling equipment in Thailand, and EP Equipment Limited, a global top 14 manufacturer of material handling equipment with presence around the world
GTM owns a combined expertise in both manufacturing and local industry know-how to meet the needs of our customers, with direct support from our sales team and experienced team of engineers facilitating from designing and selecting the right product to after-sales service & maintenance

https://www.gtm.co.th/

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก