Pruksa Real Estate Public Company Limited

IT Project Management Executive

Pruksa Real Estate Public Company Limited
ลงประกาศเมื่อ 5-May-21

IT Project Management Executive

Pruksa Real Estate Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • Project Management
  • Business Analyst
  • Business Management

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการเป็น Project Charter ของ IT Project ตามที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานเพื่อ ติดตามสถานะของโครงการ และติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องของทุกโครงการและบริหารภาพรวมใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมจากการพิจารณาของที่ประชุม เพื่อให้โครงการสำเร็จตามแผนและสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการจัดทำรายงานสรุปผลจากการดำเนินโครงการเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการทำงานของ PMO ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของพฤกษา (Business Strategy)
   - จัดทำ Scope of Work ของงานที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ และ Business Plan ในแต่ละด้าน
2.วางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาโซลูชั่นของพฤกษา (Project Management)
   - จัดทำแผนงานและบริหารผลงานของ IT Project ต่างๆใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สามารถบริหารจัดการ Resource ให้ตรงกับความต้องการของโครงการต่างๆ
4.วิเคราะห์และพัฒนาระบบของ IT PMO ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.ดูแล Project Charter ของ IT Project ทุกโครงการในภาพรวมใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม


คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ IT หรือเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 10 ปีหรือเทียบเท่า
  3. มีความรู้ด้าน Project Management , Business Analyst , Business Management ,System Analyst และ Data Analytic

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
ประเภทงาน

ข้อมูลบริษัท

Pruksa Real Estate Public Company Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง

ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

“พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน