Pruksa Real Estate Public Company Limited

IMPS Officer

Pruksa Real Estate Public Company Limited
ลงประกาศเมื่อ 28-Apr-21

IMPS Officer

Pruksa Real Estate Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • Industrial Engineer
  • Demand - Supply Chain Integration
  • Demand Side,Supply Side

รายละเอียดงาน

Job Purpose

- ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งในส่วนที่เป็น Demand Side และ Supply Side ตลอดจนบูรณาการความต้องการทรัพยากรทั้ง 2 ด้าน ให้มีความสอดคล้องกันทั้งเป้าหมาย ช่วงเวลาในการผลิตหรือช่วงเวลาที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ รวมทั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกัน โดยดำเนินการวิเคราะห์ หารือและประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

Responsibilities

1. วิเคราะห์และบูรณาการความต้องการทรัพยากร ร่วมกับหน่วยงาน PRC , Precast และหน่วยงานที่ทำหน้าที่ Supply Plan เพื่อการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการ (Integrate) แผนการ Supply ทรัพยากร

2. ติดตามปัญหา Demand - Supply Chain Integration

- วิเคราะห์ ปัญหา และสถานะการที่ส่งผลกระทบต่อการบูรณาการ ระหว่างความต้องการทางธุรกิจงานก่อสร้าง และการ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนความต้องการ

- ร่วมในการจัดทำสรุป ข้อมูล Issues ต่างๆ เพื่อการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารให้มีความถูกต้องและสามารถเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารได้

3. ประสานงานในด้าน Production Scheduling เพื่อประสานงานในการก่อสร้างการติดตั้ง Precast และการส่งมอบ Precast และวัสดุก่อสร้าง และ resource การผลิตและก่อสร้างอื่นๆ

Qualifications

- การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขา Industrial Engineer หรือสาขาM&E หรือที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน S&OP หรือวางแผนก่อสร้าง หรือ Material Planning ไม่น้อยกว่า 5-7 ปี

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและมีความเข้าใจในระบบ ERP และ MRP

- มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน การวางแผน และการวิเคราะห์ แก้ปัญหา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

Pruksa Real Estate Public Company Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง

ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

“พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์