MBK Public Company Limited

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสินเชื่อ (MBK Guarantee)

MBK Public Company Limited
ลงประกาศเมื่อ 30-Apr-21

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกปฏิบัติการสินเชื่อ (MBK Guarantee)

MBK Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
 • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

งานบริหารจัดการด้านนิติกรรมและปฏิบัติการสินเชื่อ

 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำร่างสัญญากู้/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สอบทานความถูกต้องของร่างสัญญาเบื้องต้น ก่อนนำเสนอ
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับหลักประกันทุกชนิด
 • ประสานงานให้มีการลงนามในสัญญาโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริหารจัดการในเรื่องกำหนดเวลาในการจัดทำนิติกรรม
 • จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบการทำนิติกรรม และจัดส่งให้ฝ่ายนิติกรรมธุรกิจการเงิน
 • จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายวงเงิน และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเช็คสำหรับการปล่อยสินเชื่อใหม่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สอบทานเอกสารภายหลังจากการทำนิติกรรมทางกฏหมายแล้วเสร็จ และดูแลด้านการจัดเก็บเอกสารหนี้ที่สำคัญทุกชนิดให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
 • ดำเนินการแจ้งภาระหนี้ปิดบัญชีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการปิดบัญชีของลูกค้า และแจ้งให้ฝ่ายนิติกรรมธุรกิจการเงินดำเนินการด้านนิติกรรม

งานด้านให้คำปรึกษาและทบทวน

 • ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องเงื่อนไขข้อกฏหมาย
 • ดูแล ทบทวน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสัญญา
 • ทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนาสัญญามาตรฐานให้มีความรัดกุม และมีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี
 • ทบทวนและปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดทำสัญญาตลอดจนแบบฟอร์มมาตรฐานทุกชนิดของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป เป็นประจำทุกปี
 • ร่างสัญญาที่อาจมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ
 • ติดต่อที่ปรึกษากฏหมายเพื่อทบทวนความเสี่ยงของสัญญา และจัดทำสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ

งานอื่นๆ

 • ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานให้มีการจดทะเบียนนิติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกู้ยืม
 • แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายเดือน กรณีสัญญามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หมดอายุ ต่ออายุ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อการบันทึกบัญชี
 • รวบรวมและจัดการความรู้ (Knowledge Management) ต่างๆอย่างเป็นระบบ และให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร
 • เป็นพยานหรือรับมอบอำนาจในงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาททุกชนิด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน:

 • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
 • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญาต่างๆ
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

 Attractive remuneration package and welfare including career advancement opportunity will be   provided to the right candidate commensurately to working experiences and qualifications such as :

 • Bonus
 • Medical Fee (OPD, IPD)
 • Life /Accident Insurance
 • Annual Check-up
 • Provident Fund
 • Saving Cooperative
 • Social Security
 • Funeral ceremony allowance
 • Uniform

Interested candidates please send application letter with your resume stating full qualifications, experience, current as well as expected remuneration and a recent photograph to an e-mail address below.

MBK GUARANTEE COMPANY

444 8flr., Phayathai Road, Wangmai, Patumwan,

Bangkok 10330 Thailand.

Tel: 0-2853-7223 , 0-2853-7217

Fax: 0-2853-7000

Website: www.mbkg.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

MBK Public Company Limited is the leading company of Thailand specializing in the business that primarily supports tourism. Vision of the executives together with over 30 years of experience and professional management has lead to the rapid growing development by which today the company has operated eight major businesses including:
 • Shopping Center Business
 • Hotel and Tourism Business
 • Real Estate Business
 • Golf Business
 • Food Solution Business
 • Financial Business
 • Other business
 • Supporting Business

Vision

“A leading group of companies in Thailand, which produces robust growth,

concentrates on investment and engages with businesses that generate sustainable returns.   

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์