Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

IT Security Controller/ควบคุมกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

IT Security Controller/ควบคุมกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Information security, Security Certification, ISO
 • Information Security Management System , Policy
 • Security management, ISO27001,IT security, Bank

รายละเอียดงาน

Job Objective and Responsibilities: (วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน)

 1. ดำเนินโครงการInformation Security Management System (ISO27001)เพื่อให้ได้รับการรับรอง(Certification)อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของธนาคารและข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 2. กำหนด ปรับปรุงนโยบาย คู่มือวิธีปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์มาตรฐานของด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ วิเคราะห์สอบทาน รวมทั้งเสนอแนะขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและมีการควบคุมที่เหมาะสม
 4. จัดการอบรม ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ที่เกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานธนาคาร
 5. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยง การควบคุม กำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยระบบ
 6. จัดทำระเบียบปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. ประสานงานและติดตามฝ่ายงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
 8. ดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแผนงาน นำเสนอและติดตามสถานะการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 9. ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และเสนอต่อผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

Work Experiences: (ประสบการณ์ / สาขา)

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security)
 • มีประสบการณ์งานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กับธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการ

Specialized Knowledge & Skills: (วามรู้และทักษะเฉพาะ)

 • ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security)
 • ความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิคเกี่ยวกับ Operating Systems (Unix, Windows, OS/400), Databases, Application, Network Devices, Cloud Security, Patch Management, Vulnerability Assessment, Penetration Test, ISO27001
 • หากได้รับประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Certification) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ที่ให้บริษัทเงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงการคลังได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.) โดยบริษัทฯ ได้ยื่นขอเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 และกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ดำเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระเต็มจำนวน 1,000 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2549 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากกระทรวงการคลัง โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 กลุ่มผู้ถือหุ้นของธนาคารประกอบด้วย - บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ 4 ปีซ้อน - บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ที่มีธุรกิจหลากหลายภายใต้ประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า 60 ปี

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน