BANGKOK ASSET INTERGROUP COMPANY LIMITED

IT Developer

BANGKOK ASSET INTERGROUP COMPANY LIMITED
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

IT Developer

BANGKOK ASSET INTERGROUP COMPANY LIMITED

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • พัฒนาซอฟต์แวร์, Java,css,ฐานข้อมูล
  • เขียนโปรแกรม
  • ออกแบบระบบ

รายละเอียดงาน

1.ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์จากระบบเดิมที่องค์กรใช้งานอยู่
2.เขียนโปรแกรมส่วนของการแสดงผลด้วยภาษาAngular js, Jquery, Bootstraps, CSS เป็นต้น
3.เขียนโปรแกรม DOT NET หรือ Java API เป็นตัวเชื่อมต่อส่วนที่แสดงผลหน้าเว็ป, Mobile หรือบริการ ต่าง ๆ เป็นต้น
4.รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างลุล่วง ภายในเวลาที่กำหนด 5.ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
6.ให้คำแนะนำและอบรมทั้งทางด้านเอกสารและการพบปะพูดจา หรือสัมมนาในหัวข้อของ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบ :
-วิเคราะห์และประเมินผล เพื่อหาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของระบบ
-วิเคราะห์ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบธุรกิจที่เป็นอยู่
-แจกแจงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นจะร้องพัฒนาขึ้นเพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม
-กำหนดทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ (Altermative solution) ในการแก้ปัญหา
-เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม
-ดีไซน์และวางระบบงานให้คล้องจองกัน เพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ
7. วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมต่างๆ ของเทคโนโลยี ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของโปรเจค
8. จัดทำเอกสารอธิบายระบบงานเพื่อใช้เป็นคู่มือให้กับ USER ในการใช้งานระบบ
9. ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องฐานข้อมูลและโครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในระบบ
10. ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและREPORT ต่างๆสำหรับUSER ที่เข้าใช้งานระบบ
11. สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระบบให้แก่ USER ได้
12. ออกแบบวางแผนและพัฒนาระบบงานโดยมุ่งเน้นให้USER ได้รับความสะดวกสบายในการ ทำงานมากที่สุด
13. มีความรู้เกี่ยวกับ Ms Share point

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท