The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand

IT Audit Senior Officer / Officer /เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (IT Audit)

The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 26 Oct 2020

IT Audit Senior Officer / Officer /เจ้าหน้าที่บริหาร/เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (IT Audit)

The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบ IT
  • ชอบศึกษาเรียนรู้ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานด้านการกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลาดทุน
1.1 พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลความเสี่ยงด้าน IT Risk และ Cyber Risk ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล กฎหมายดิจิทัล และกฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งรูปแบบ offsite monitoring และ onsite inspection
1.2 กำกับดูแลและตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการในตลาดทุนเพื่อประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT รวมทั้งประเมินความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience)
1.3 ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงให้ความเห็นหรือคำปรึกษาด้านการอนุญาตคำขอประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
1.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดทุน

2. งานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตลาดทุน

2.1 วิเคราะห์และติดตามพัฒนาการด้านเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือเหตุการณ์ผิดปกติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในตลาดทุน
2.2 สร้างศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับผู้ประกอบการในตลาดทุน และสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์ด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้น
2.3 ทบทวนเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และประมวลแนวทางปฏิบัติขั้นต่ำ
2.4 กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานสากล
2.5 ดูแลและบริหารจัดการ TCM-CERT และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น FS-CERT, TB-CERT, TI-CERT
2.6 จัดการฝึกซ้อม capital market cyber exercise และประสานงาน การฝึกซ้อม financial market cyber exercise เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนรับมือกับภัยไซเบอร์ที่ปฏิบัติได้จริง และผู้ประกอบการในตลาดทุนมีความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติ
2.7 เป็นเลขานุการของเลขาธิการในฐานะกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Engineer, Computer Science, Information Technology หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ชอบศึกษาเรียนรู้ ติดตามข่าวสารพัฒนาการด้านเทคโนโลยีหรือ security
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียน ได้ดี

คุณสมบัติเพิ่มเติม ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ :

- มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน
- ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT Governance หรือ IT Best Practice หรือมาตรฐานการทดสอบ
- มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้รับใบรับรองคุณวุฒิด้าน IT Audit หรือด้าน Security เช่น CSX, CISA, CISM, CISSP, CompTIASecurity+, CompTIA Network+, CompTIA CySA+, CompTIA CEH

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง, งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท
ประเภทงาน

ข้อมูลบริษัท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล
ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของ คุณ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)