Double A (1991) Public Company Limited

Internal Audit Section Manager/ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

Double A (1991) Public Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Internal Audit Section Manager/ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

Double A (1991) Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ปฏิบัติงานจังหวัดปราจีนบุรี
 • TOEIC score 750

รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญของกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี
 • วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ตรวจสอบ
 • จัดทำตารางเวลาการทำงาน (Time Schedule) และจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบแต่ละกิจกรรมหรือโครงการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและกำหนดการเริ่มงาน
 • กำกับ ดูแล สอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ ขอบเขตของงาน และเทคนิคการตรวจสอบที่จำเป็น เพื่อให้งานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผล
 • สอบทานกระดาษทำการเพื่อให้แน่ใจว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบมีความถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้
 • สอบทานและปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำข้อบกพร่องที่ตรวจพบ หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และแผนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและเอกสารฝึกอบรม  
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และระบบการควบคุมภายในองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • TOEIC score 750
 • มีความรู้และเข้าใจแนวคิดการควบคุมภายในตามแบบ COSO
 • มีความสามารถด้าน Digital , Social Media, Application for big data and Work coraboration , IOT ระดับ B1 ขึ้นไป(นำมาใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

สถานที่ปฏิบัติงาน
 • จังหวัดปราจีนบุรี


รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Double A  is the leader in paper brand and also the leader of innovation that always contributes to the success of customers and communities.    The Group plays an important role in monitoring effects to environment and quality of life of people in nearby community. This action will further support our sustainable growth in the future and create long term value to shareholders.
Double A has been recognized as a high quality paper in both domestic and international.  Double A products have been exported to many countries around the world including Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan, Korea, Australia, Netherlands and China that bring the successful to the Company.
Double A received “Workplace Excellence Award” for heath safety and environment for 7 consecutive years from 2011 to 2017, we are the first in private sector from Thailand accepted to be a member of Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) with praises as we are a pioneer in the world in encouraging farmers to use rice field ridges to plant trees and to make extra income for farmers.
We would like to welcome energetic talents who aspire to grow and be part of our journey. If you are looking for challenging opportunities in Thai company with strategic global mindset and vision to grow with sustainable company, let us know.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน