Thai Beverages Public Company Limited

Human Capital Business Partner (HCBP) (HRBP)

Thai Beverages Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

Human Capital Business Partner (HCBP) (HRBP)

Thai Beverages Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Experience in HRBP, HRD, HRM
 • Project Management
 • At least 5 years working experience in HR

รายละเอียดงาน

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

Planning

 • วางแผนกำกับดูแล พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน HRM เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานธุรกิจและนโยบายของ HC Corporate
 • วางแผนจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ที่จำเป็นและบริหารโครงการเพื่อการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานทำงานได้อย่างสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
 • วางแผนพัฒนากลยุทธ์กับสายธุรกิจในด้านการจัดสรรทรัพยากรให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตรากำลังคน การปรับปรุงผังโครงสร้างองค์กร และการบริหารงาน เป็นต้น
 • วางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Execution

 • กำหนดแนวทางและหลักการจัดสอบเลื่อนขั้น รวมถึงการออกแบบแบบทดสอบเพื่อให้มีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำหนดแนวทางการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี ให้มีขั้นตอนที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงพร้อมนำไปใช้ร่วมกับทีมงานอื่นได้อย่างเหมาะสม
 • มอบหมายให้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการทำงานและสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานธุรกิจ เช่น เรื่องการประเมินผลงาน การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การปรับระดับ การพิจารณาความดีความชอบประจำปี และการปรับเงินเดือนประจำปี การจัดทำ Bonus/Special Bonus ฯลฯ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
 • มอบหมายให้มีการวางแนวทาง และประสานงานกับทีมกฎหมายในการจัดทำกระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนทางวินัย การจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยลงโทษทางวินัย มาตรฐานการลงโทษทางวินัย
 • ร่วมพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหัวหน้างาน ระดับผู้บริหาร (Leadership Development) ให้มีการบริหารงานอย่าง Entrepreneurship โดยสามารถบริหารงานภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น รวมถึงบริหารทีมงาน บริหารงบประมาณ การเงินและเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและควบคุมให้เกิดผลของงานอย่างมีรูปธรรม
 • ร่วมวางกลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคคลากรร่วมกับผู้บริหารต้นสังกัด เพื่อจัดทำ Career Path Planning, Talent Development Program, Job Rotation และให้สอดรับกับนโยบายของ HR Corporate และควบคุมให้เกิดผลของงานอย่างเป็นรูปธรรม

People

 • ให้คำปรึกษาและสื่อสารกับผู้บริหาร และพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับและสวัสดิการต่างๆ ตามนโยบายบริษัท
 คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการวางแผนเชิงนโยบายและกลยุทธ์ และมองภาพใหญ่ในการพัฒนาและจัดเตรียมบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของธุรกิจ
 • มีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์
Apply at  http://career.thaibev.com/ Contact Information :- K. Thanawat     Tel. 0 2078 5984, 09 8275 3116

Office of Human Capital

THAI BEVERAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)