Innovex Holdings Co., Ltd.

HRD Supervisor

Innovex Holdings Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 22 Feb 2021

HRD Supervisor

Innovex Holdings Co., Ltd.

Job Highlights

  • Development and Organization development
  • HRD Supervisor
  • Recruitment

Job Description

คุณสมบัติ / QUALIFICATION
ายุ / AGE   30 and above ปี/Yrs.                                  
เพศ / SEX   Male / Female
วุฒิการศึกษา / EDUCATION           Bachelor’s Degree / Master’s Degree
สาขา / MAJOR                                HROD, Political Sciences,  Psychology or related fields.
ประสบการณ์ / EXPERIENCE          At least 5-10 years in Training / Organization Development / Supervisor skill at least 3 years
ภาษาต่างประเทศ  / LANGUAGE   Good command of English
อื่นๆ  / OTHER                                Computer literacy, Strong Communication skill, Positive attitude, Leadership skillหน้าที่ควา
มรับผิดชอบ / RESPONSIBILITY     

1.Curricula Design & Development ออกแบบหลักสูตรและการพัฒนา
2.Staff’s  Competency Development การพัฒนาสมรรถนะของพนักงาน
3.Training Quality Control & Development การควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมและการพัฒนา
4.To develop training program both internal and external course พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตรภายใน และหลักสูตรภายนอก
5.Facilitate and partner with line management to ensure delivery of performance management process, feedback and coaching process in support of creating high culture อำนวยความสะดวกและเป็นที่ปรึกษากับทางผู้จัดการแผนก เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการตอบรับ และกระบวนการการฝึกฝน เพื่อรองรับการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทีสำคัญๆ ขององค์กร
6.Develop appropriate and effective development and career plan with focus on top talents มีการพัฒนาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการวางแผนงานด้วยการมุ่งเน้นที่ความสามารถพิเศษสูงสุด
7.Develop  and  drive the accelerated leadership program management strategy system and policy For specified catchment group พัฒนาและขับเคลื่อนทิศทางความเป็นผู้นำ ด้วยกลยุทธ์การจัดการและนโยบายเพื่อกลุ่มเฉพาะ
8.Design and develop training and development methodology and program based on needs of  organization and individual. ออกแบบและพัฒนาวิธืการฝึกอบรมและการพัฒนา โดยมีพื้นฐานจากความต้องการขององค์กรและส่วนบุคคล
9.Initiate and implement OD projects such as competencies, talent management, performance management system, succession planning, job rotation, mentoring system etc. เป็นผู้ริเริ่มและต่อยอดโครงการการพัฒนาองค์กร เช่น สมรรถนะต่างๆ การจัดการความสามารถ ระบบการจัดการประสิทธิภาพ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ระบบตรวจสอบต่าง และอื่นๆ
10.Analyze and study for manpower turnover rate and HR, process / information , HR expense , control of the budget  and submission to top management in order to plan the strategy for company growth.
วิเคราะห์และศึกษาอัตราการเข้าออกของพนักงานและขั้นตอนของ HR   ข่าวสารสนเทศ  ค่าใช้จ่ายของ HR การคุมวงเงินและ การนำเสนอฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของบริษัท
11.Recruitment – Supervise and control of recruitment activities; sourcing candidates, design company tests, process to evaluate the candidates, contract document and orientation for new employees, study and analyze manpower cost in local market and verify the channel of recruitment.
การสรรหาบุคลากร- แนะนำและดูแลกิจกรรมการสรรหาบุคลากรทั้งหมด เช่น การหาผู้สมัคร การออกแบบข้อทดสอบขั้นตอนเพื่อประเมินผู้สมัครเอกสารสัญญาจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกำลังคนในตลาดปัจจุบัน และตรวจสอบช่องทางการจัดจ้าง
12.To support management to improve the HR. operations system, company procedures and system in all  area and  ensure that they all meet .The objective of  good relationship between both  employee and employer.
เพื่อสนับสนุนการบริหารเพื่อพัฒนา HR ในด้านของระบบปฏิบัติการ กระบวนการทำงานและระบบในทุกพื้นที่ของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานนั้นเข้าถึงวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
13. To be a consultant in all matters related to Thai Labor Law, company regulation, role model and company objectives.
ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  กฎระเบียบบริษัท  การเป็นแบบอย่างที่ดี และวัตถุประสงค์ของบริษัท
14. Others – To work closely with HRA manager on special assignments, HR project implementation and other support activities to ensure    effectiveness of overall HR operations and strategy.  อื่นๆ – ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกับ HRA manager เพื่อช่วยทำงานพิเศษ การจำทำโครงการด้าน HR และกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยให้การทำงานโดยรวม และการดำเนินกลยุทธ์ของฝ่าย HR เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Additional Information

Career Level
หัวหน้างาน
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
ไม่ระบุ
Job Type
งานประจำ

Company Overview

CMC Biotech Co., Ltd.

The modernity of Thai Healthcare imaging industry has been underpinned by symbiotic relationship between clinical practitioners and the clinical engineering industry.  With Thai's Medical specialist adopting the very latest in diagnostic imaging technology available.  It is important that it is accompanied within the highest level of engineering excellence, required for transport, installation, and maintenances of the highly sensitive Medical Imaging Equipment. (CTMRIAngiographyX-ray and Ultrasound imaging systems)

Founded in 1963 and formerly known as CMC Co., Ltd. Later, the incorporation for CMC Biotech Co., Ltd took place on 19th December, 1991. Its objective is sales, supply, installation, testing, commissioning and repair of Medical Equipment. Since its incorporation, CMC Biotech Co., Ltd. has grown tremendously in terms of manpower, company size and sales turnover. The company now has staff strength of 46 technical support personnel with branches in central Bangkok, northeastern, south and north of Thailand, all of which are well trained in their respective field of work to provide after-sales service of the highest standard.

In 2005 CMC Biotech was awarded with ISO 9001:2000, followed by ISO 9001:2008 in 2010 certification and in 2008 With proven track of records, we have been trusted by leading business partners to provide the most advanced health care solutions to the patients. Our vision is to become the leading medical equipment and products supplier in South East Asia with the motto “Service Excellence with Professionalism” close to our heart.

Additional Company Information