T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.

Factory Manager/ผู้จัดการโรงงาน

T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Factory Manager/ผู้จัดการโรงงาน

T.C. Union GLOBAL Public Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

รายละเอียดงาน

Duties & Responsibilities

- ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด

- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต, สินค้าคงคลัง, วัสดุบรรจุภัณฑ์, และคลังวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องแม่นยำ

- จัดทำตัวชี้วัด KPI ของแต่ละแผนกในส่วนของโรงงาน เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งสรุปและนำส่งรายงานประจำเดือน

- ติดตามการแก้ไขปัญหาในแต่ละแผนกในทันทีพร้อมทั้งมีแผนกป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในอนาคต

- ควบคุมและตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนก

- ดำเนินการและรับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่ผู้บริหารมอบหมายให้

- กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตสินค้า ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการตอบสนองที่ดีจากลูกค้า ทำให้องค์กรพัฒนาขึ้นอย่างมีคุณภาพ

- ควบคุมการดำเนินการตามนโยบายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

- พัฒนาและบริหารงานในองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้าอยู่เสมอ

- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน เสนอให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็นแก่พนักงานเพื่อปรับปรุงทักษะของพนักงาน

- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยไว้เป็นสำคัญ

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

- ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับ และให้มีความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา

ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

Qualification

- เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป 

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

-ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ถ้ามีประสบการณ์ ธุรกิจ อาหารเสริม / OEM เครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 10 ปี

-มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพเครื่องสำอาง ได้แก่ GMP ,ISO เป็นอย่างดี

-มีภาวะเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และทันสมัย สามารถวางแผนในเชิงกลยุทธ์

-มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการบริหารคนและทีมให้สำเร็จ

-สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity

-สามารถวางแผนงานการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี

-สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต สั่งงานและแก้ไขงานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

 URGENTLY REQUIRED !!!

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2534 ในฐานะผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตการตลาดและจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบครบวงจร โดยนำน้ำมันปลาทูน่ากึ่งสำเร็จ (Semi Refine Oil) เป็นส่วนประกอบหลัก ภายใต้ตราสินค้า Blink , Omex และ Wakie เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มีบุคลากรมากกว่า 230 คน  เปิดบ้านต้อนรับคนมีไฟ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา...'ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2534 ในฐานะผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตการตลาดและจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบครบวงจร โดยนำน้ำมันปลาทูน่ากึ่งสำเร็จ (Semi Refine Oil) เป็นส่วนประกอบหลัก ภายใต้ตราสินค้า Blink , Omex และ Wakie เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มีบุคลากรมากกว่า 230 คน  เปิดบ้านต้อนรับคนมีไฟ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา...

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง