SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND

Director of Product Development/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND
Salary negotiable
Posted on 13 Jan 2021

Director of Product Development/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND

Job Highlights

 • งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานธนาคาร การเงิน
 • Director ,Product , Development
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์,สินเชื่อ,วางแผน

Job Description

 • อำนวยการวางแผน  ควบคุม และบริหารงานในการพัฒนาโครงการความร่วมมือ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการ
  ของธนาคาร
   
 • กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานการอำนวยสินเชื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของธนาคาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs
 • ประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสินเชื่อและบริการอื่น ๆ  ให้กับผู้ประกอบการ SMEs
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา
  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมถึงข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และวิธีปฏิบัติงาน
  ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อ
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการสื่อสาร  และการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ทำงานเชิงรุก  สามารถวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ

Additional Information

Career Level
ผู้บริหารระดับสูง
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
10 ปี
Job Type
งานประจำ

Additional Company Information

Benefits & Others
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน