Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

Digital & Cloud Platform/หัวหน้ารักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Apr 2021

Digital & Cloud Platform/หัวหน้ารักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Provident Fund, Bonus, MRT
 • Cyber security, Senior, Cloud, Mobile Application
 • Cloud Security, Information Securiy, Auditor,

รายละเอียดงาน

Job Objective and Responsibilities: (วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบหลักในงาน)

 1. บริหารจัดการส่วนงานรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน Digital & Cloud Platform
 2. ดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและกำหนดความต้องการด้านความปลอดภัยระบบ (Security Requirements) ประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมคัดเลือกและประเมินผู้ให้บริการภายนอก กำหนดแผนงาน นำเสนอและติดตามสถานะการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 3. ดำเนินการออกแบบระบบให้มีความปลอดภัย (Secure Design) คลอบคลุมทั้งด้านระบบงาน การเชื่อมต่อระหว่างระบบงาน และเครื่องแม่ข่าย มีการป้องกันควบคุมความเสี่ยงด้ายภัยคุกคามด้านไซเบอร์ มีความรู้ความเข้าใจในกรอบการบริหารจัดการด้าน Cyber Security Framework
 4. จัดให้มีการกำหนดตั้งค่าให้ความปลอดภัยระบบ กำหนดให้มี Security Baseline จัดให้มีรายละเอียดประกอบโครงการด้านเทคนิค (Technical Specification)
 5. ดำเนินการทดสอบ ประเมินและสอบทานค่าความปลอดภัยระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย และฐานข้อมูล (Security Configuration)
 6. ติดตามดูแลระบบอย่างต่อเนื่อง ทำการสอบทานค่าความปลอดภัยตามรอบระยะเวลา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
 7. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวมรวมและจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เสนอต่อผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

Work Experiences: (ประสบการณ์ / สาขา)

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา Computer Engineering, Computer Science, Information Security หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 7-10 ปีขั้นไป ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security)
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงานให้มีความปลอดภัยตามแนวทาง Secure SDLC, DevSecOps รวมทั้งการจัดทำ Source Code Review และกระบวน CICD
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี Open Source เพื่อใช้งานด้านรักษาความปลอดภัยระบบในเรื่อง Mobile application, Docker Platform, Container, Cloud-based solution, biometric authentication
 • มีประสบการณ์งานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กับธุรกิจธนาคารสถาบันการเงิน มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Specialized Knowledge & Skills: (ความรู้และทักษะเฉพาะ)

 • หากได้รับประกาศนียบัตรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Security Certification) เช่น CISSP, CISM, CISA, ISO27001 Lead Auditor / Implementer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริหารจัดการหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความกระตือรือร้น สามารถวางแผนงาน เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นำเสนองานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
7 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท
ประเภทงาน

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เป็น ธนาคารพาณิชย์แห่งใหม่ ตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ที่ให้บริษัทเงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ที่มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงการคลังได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย (ธย.) โดยบริษัทฯ ได้ยื่นขอเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 และกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ดำเนินการจัดตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระเต็มจำนวน 1,000 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2549 และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์จากกระทรวงการคลัง โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 กลุ่มผู้ถือหุ้นของธนาคารประกอบด้วย - บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ 4 ปีซ้อน - บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ที่มีธุรกิจหลากหลายภายใต้ประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ยาวนานกว่า 60 ปี

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการด้านการเงิน
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน