The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand

Digital Asset Business Supervision/เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับตลาด

The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Digital Asset Business Supervision/เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกำกับตลาด

The Office of The Securities and Exchange Commission, Thailand

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Digital Asset Business: Exchange Broker Dealer
 • Blockchain Technology , DLT
 • Experience in IT Audit is a plus

รายละเอียดงาน

Digital Asset Business Supervision

หน่วยงาน               ฝ่ายกำกับตลาด

ตำแหน่ง:                เจ้าหน้าที่บริหาร - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส (สายสินทรัพย์ดิจิทัล)

จำนวน:                   6 อัตรา

รายละเอียดงาน:

 1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการให้ใบอนุญาต ซึ่งครอบคลุมการพิจารณา 
  • คุณสมบัติด้าน business ประกอบด้วยฐานะการเงิน ความพร้อมของระบบงานและบุคลากร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของผู้ขอรับใบอนุญาต
  • คุณสมบัติด้าน IT ประกอบด้วยการประเมิน ตรวจสอบ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ให้ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งติดตามการตรวจสอบ (off-site/ on-site monitoring) การดำเนินการในกรณีการเพิกถอน หรือขอคืนใบอนุญาตของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากร
 3. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การซื้อขาย ชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัล หลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง
 4. ติดตามสภาพการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในภาพรวม
 5. ติดตามและพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต (unlicensed)
 6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี
 3. มีความรู้ทางด้านตราสารการเงิน และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดทุน รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล
 4. มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการเป็นตัวกลางซื้อขายสินทรัพย์ในตลาดทุน

คุณสมบัติเพิ่มเติมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ:

ด้านการเงิน

 • มีความรู้ทางด้านตราสารการเงิน (เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ อนุพันธ์ เป็นต้น) และมีความเข้าใจกลไก
  ในตลาดทุนหรือปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อตลาด
 • มีวุฒิบัตร CFA (Chartered Financial Analyst) หรือ CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program)

ด้านเทคโนโลยี

 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีวุฒิบัตร CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager) หรือ CISSP (Certified Information Systems Security Professional)
 • มีความสนใจ ค้นคว้า ติดตาม พัฒนาการของเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงมีประสบการณ์การทดลองใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้เข้าใจการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล
ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของ คุณ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, บริการรถรับส่งพนักงาน, ประกันสุขภาพ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง