Bangkok Insurance Public Company Limited

Internal Auditor

Bangkok Insurance Public Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Internal Auditor

Bangkok Insurance Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ป.ตรี/โท สาขาวิชาบัญชี
 • ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปี

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษาระบบและกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้าไปตรวจสอบ เพื่อทำความเข้าใจถึงการควบคุมภายในของระบบงาน
 • ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบด้านปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (ISO)

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
 • มีประสบการณ์ในสายงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการจับประเด็น และสื่อสารที่ถูกต้อง
 • ชอบทำงานด้านตัวเลข มีความละเอียด และมีทักษะในการบริหารจัดการข้อมูล
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำ Presentation 
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเอง 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Bangkok Insurance (BKI) is a leading and firmly-established non-life insurance company for over 72 years of operating. We are currently seeking for highly motivated and experienced professionals to join our winning team for the following positions. The successful candidates will receive attractive salary, fringe benefit and others form of remunerations.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง