C.J. Express Group Co., Ltd.

Data Analyst (Transport) ประจำสำนักงานโพธาราม จ.ราชบุรี

C.J. Express Group Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 27 Nov 2020

Data Analyst (Transport) ประจำสำนักงานโพธาราม จ.ราชบุรี

C.J. Express Group Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ลักษณะงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล
  • ปริญญาตรี/โท เศรษฐศาสตร์ ,โลจิสติกส์
  • ประจำสำนักงานโพธาราม จ.ราชบุรี

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ปัญหา ของบริษัทฯลูกค้า
- รวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
- รวบรวมสรุปข้อมูลด้านต่างๆมาวิเคราะห์
- จัดทำข้อมูลและรายงานต่างๆให้ผู้บริหาร         

คุณสมบัติ

-          เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี

-          วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาตร์ , การตลาด , โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-          มีประสบการณ์งานด้านโลจิสติกส์

-          สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดได้ดี สาย Operation , Distribution Center

-          ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานสาย Operation ประจำวันได้ดี

-          มีทักษะการใช้งานโปรแกรมทาง Computer ได้ดี

-          ประจำสำนักงาน โพธาราม จ.ราชบุรี

-         สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณลภัสร์ธิดา โทร. 081-3780452 , 062-4655451

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา

ข้อมูลบริษัท

C.J.Express Group.co.,ltd. Supermarket Retailing of Thailand for the Thailand near you to work the second shift by currently operates over 200 stores and are expanding more than 600 stores nationwide with a distribution and products and a subsidiary more than 10 companies assembled. integrated business services such as transport, construction , IT services . By providing the opportunity and the compensation to be part of the family "Cj Express" Welcome.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)