Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.

Consolidate Senior Officer / Section Chief/เจ้าหน้าที่งบการเงินรวมอาวุโส / หัวหน้าแผนก

Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 02 Mar 2021

Consolidate Senior Officer / Section Chief/เจ้าหน้าที่งบการเงินรวมอาวุโส / หัวหน้าแผนก

Super Energy Corporation (Public) Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Consolidate / Financial Reporting
 • Background from Listed Company and Big 4
 • Holding CPA is an advantages

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม และรายละเอียดประกอบงบการเงินรวม
 • จัดทำงบการเงินรวมประจำเดือน ประจำไตรมาศ และประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบต่างๆอย่างถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด
 • ร่วมจัดทำข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานรวมประจำเดือน ประจำไตรมาศ และประจำปี แยกตามกลุ่มประเภทธุรกิจ เพื่อเสนอต่อฝ่ายบริหารในการพิจารณาวางแผน กำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ร่วมศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขงบการเงินรวมให้ถูกต้อง
 • ติดต่อ ประสานงาน และให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านปฏิบัติการ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
 • รวบรวมข้อมูลและช่วยจัดทำงบประมาณของกลุ่มบริษัท
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านทำงบการเงินรวมในบริษัทมหาชน หรือด้านการสอบบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าในในระบบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีและ Excel (Vlookup, Power Query) ได้ดี
 • มี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Dynamics 365 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Super Energy Corporation Public Company Limited

Tel. 02-361-5599  www.supercorp.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
2 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2537 โดยใช้ชื่อ บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจมาผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ได้แก่ พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy), พลังงานจากขยะ (Waste Energy), พลังงานจากลม (Wind Energy) และผลิตและจำหน่ายน้ำดิบ (Water Resources) บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจพลังงานอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ เช่น เวียดนาม จีน มาเลเซีย และ ญี่ปุ่น เป็นต้น จึงมีความประสงค์ที่จะรับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มเติม

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน