Ensol Co., Ltd.

Civil Engineer (1 Position)/วิศวกรโยธา (1 ตำแหน่ง)

Ensol Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 20 Jan 2021

Civil Engineer (1 Position)/วิศวกรโยธา (1 ตำแหน่ง)

Ensol Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ป.ตรี วิศวโยธา มี กว. ปสก.(ปี) 5-ภาคี / 12-สามัญ
 • สำรวจ พท.บ่อพักสาย แนวทางร้อยสายใต้ดิน อุปกรณ์อื่น
 • ควบคุมงานก่อสร้างส่วนโยธา (คุณภาพดินก่อนนำสายลง)

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ:
 • การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคี มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านงานก่อสร้าง (ดูแลกำกับ/ควบคุมเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมก่อสร้าง/วิศวกรรมได้)
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญ มีประสบการณ์อย่างน้อย 12 ปีขึ้นไปในด้านงานก่อสร้าง (บริหารจัดการงานก่อสร้างให้ดำเนินไปได้ราบรื่น แก้ไขปัญหาได้)
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Office, Autocad, PowerPoint ฯลฯ

รายละเอียดในงานวิศวกรรม

 • สำรวจพื้นที่โครงการ บ่อพักสาย และแนวทางการร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ฐานอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ ผลการทดสอบ และรายการคำนวณต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ควบคุมการทำงานในโรงการก่อสร้าง ส่วนของงานโยธา 
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานดิน งานโครงสร้างต่างๆที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อที่จพดำเนินการนำสายลงใต้ดิน 
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในช่วงปฏิบัติงานก่อสร้าง 
 • รายงานผลการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 • เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตามวาระ

 Ensol Co., Ltd.

125 The Pann Building, 7th Floor,Khlong Lam Chiak Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10230
Tel: 02-943-9633-35 # 1700
Website: www.ensol.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานสัญญาจ้าง
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED!!!

The Energy and Environment Solutions

บริษัท เอ็นโซล จํากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อทํางานร่วมกันในการให้บริการงานที่ปรึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการโดยเน้นให้บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ และการผลิตพลังงาน ขอบเขตของการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้น จัดทําแผนและออกแบบให้สอด คล้องกับความต้องการของลูกค้า ติดตั้งระบบให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด พร้อมทั้งติดตามและวิเคราะห์ผลที่ตามมา รวมทั้งให้คําแนะนําในการบํารุงรักษาระบบให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ แบบต่อเนื่อง บุคลากรหลักประจําของบริษัทฯ ประกอบด้วย วิศวกร (ด้านพลังงาน, ไฟฟ้าและเครื่องกล) นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ด้านเทคนิค และด้านบริหาร ซึ่งเป็นบุคลากรสนับสนุนให้การทํางานดําเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และ ประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีที่ปรึกษาพิเศษภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มาปฏิบัติงานให้กับ บริษัทฯ ในแต่ละงานเฉพาะด้านตามความต้องการอีกด้วย บริษัท เอ็นโซลฯ ได้จัด ตั้งขึ้นโดยยึดถือวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการและคําปรึกษาด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นประโยชน์สูง สุดสําหรับลูกค้า ในขณะเดียวกันยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐที่จะสนับสนุนให้มีการลดใช้พลังงาน หรือหันกลับมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม