Krungsri Auto

Car Inspector/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เพื่อผู้แทนจำหน่าย พื้นที่ภาคตะวันออก-ชลบุรี (สัญญาจ้าง)

Krungsri Auto
ลงประกาศเมื่อ 28-Apr-21

Car Inspector/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์เพื่อผู้แทนจำหน่าย พื้นที่ภาคตะวันออก-ชลบุรี (สัญญาจ้าง)

Krungsri Auto

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมพื้นที่ภาคตะวันออก
 • จัดทำ/ส่งรายงานการตรวจสอบรถ ติดต่อประสานงานต่างๆ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดงาน

หนาทีและความรับผิดชอบ:

 • ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบ
 • จัดส่งและติด QR Code รถ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด

ข้อมูลเพิมเติม: สัญญาจางระยะยาว 1 ปี 

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • มียานพาหนะในการปฏิบัติงานเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • รู้จักพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ internet รวมถึงอุปกรณ์ Tablet
 • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยอมรับเงื่อนไขการจ้างงานแบบสัญญาจ้างได้
 • สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์งานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้ 

งานสรรหาและวาจางบุคลากร

กรุงศรี ออโต

550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ใกล้ BTS เพลินจิต)

โทร. 0 2708 8899

Website: www.krungsriauto.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานสัญญาจ้าง

ข้อมูลบริษัท

Krungsri Auto Group, a leader of automotive finance business under Krungsri, offers a variety of loan services, including

We are operated by Krungsri Auto Group, Bank of Ayudhya Public Company Limited,

 • Car for Cash
 • Krungsri New Car
 • Krungsri Used Car
 • Krungsri Rod Baan
 • Krungsri Truck

We are operated by Ayudhya Capital Auto Lease Public Company Limited

 • Krungsri Motorcycle
 • Krungsri Big Bike
 • Krungsri Inventory Finance

Continuing to serve its customers the best, the company is looking for talented people who have the potential, dedication and responsibility to grow with Krungsri Auto and be a part of the excellent team. Visit our website: www.krungsriauto.com or contact:[email protected]

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจบริการด้านการเงิน
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
เงินโบนัสตามผลงาน, ค่ายานพาหนะ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น