Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.

Campaign Management (Insurance Experience)

Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 14 Jan 2021

Campaign Management (Insurance Experience)

Prudential Life Assurance (Thailand) PCL.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • 5 years experience working in financial institute
 • Analytical thinking
 • Good negotiation skill

รายละเอียดงาน

Responsibilities  

 • Prepare and analyze competitive customer campaigns in Banca market.
 • Analyze key customer campaigns and propose gap analysis for major campaign of Banca.
 • Handle sales incentive campaign to support distribution coordinate with internal and ensure Sales Incentive Request (SIR) submit in the system and approval process taken before campaign launch, and ensure end to end process i.e.
  • Pre campaign launch: preparation and analysis cost projection, identify campaign condition clearly and communicate with related internal function, review marketing material to align the condition each campaign.
  • post campaign launch: coordinate with internal to deliver the incentive report within timeline, coordinate with partner related to order customer gift align in each customer campaign,coordinate and track deviation case, reconcile expense before offset incentive campaign, preparation on payment, track and ensure good deliver until campaign end.
 • Handle logistic process related to sales & marketing materials i.e. application form, brochure, hand out to deliver to Partner Hub, branches within timeline.
 • Support related function on conference events i.e PD Stand Up meeting, PD Strategic Kick Off, 
 • Align compliance and risk guideline and acting as a department risk coordinator, compliance coordinator etc.

 Minimum requirements:  (Qualifications and Experience)

 • 4-5 years experience working in financial institution or insurance business
 • Analytical thinking
 • Positive thinking and high commitment
 • Proactive working and eager to improve the better internal process
 • Good negotiation skill

Interested applicants are invited to submit the resume to the address below :

Prudential Life Assurance(Thailand) Public company Limited

9/9 @ Sathorn Tower, 21th-27th floor,

South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

Tel. 02-352-8113

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
4 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ก้าวหน้าไปกับพรูเด็นเชียล

ที่พรูเด็นเชียล หาก คุณคือผู้ที่มองโอกาสในความก้าวหน้าอยู่เสมอในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว เราขอมอบโอกาสในอาชีพที่โดดเด่นให้คุณ เพื่อเก็บเกี่ยวความสำเร็จในอนาคต

ที่พรูเด็นเชียล พนักงานจะไม่ถูกปิดกั้นความสามารถ เราเชื่อมั่นว่าพนักงานมีคุณค่าต่อองค์กร และพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ที่พรูเด็นเชียล เรายึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน (PRUF1RST)ซึ่ง เป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำงานร่วมกัน อันเป็นที่มาของความสำเร็จของพรูเด็นเชียล

ที่พรูเด็นเชียล เรา สนับสนุนในด้านการฝึกอบรมเพื่อเปิดโอกาส ให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และประสบการณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น การจัดอบรมที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานนั้นจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัท ฯ รวมทั้งต่อพนักงาน การฝึกอบรมในที่นี้รวมถึงหลักสูตร ต่างๆ ของ PRUuniversity ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่จัดให้มีขึ้นภายใน องค์กร การจัดฝึกอบรมนอกองค์กร และการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ

ที่พรูเด็นเชียล พนักงาน ทุกคนมีโอกาสที่จะเติบโตและก้าวหน้า ในงานตามโอกาสอันควร อีกทั้งมีโอกาสในการขอโยกย้ายหรือ เปลี่ยนหน้าที่การงานได้ตามความสามารถและความสนใจ และพร้อม ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กรได้ด้วยความมั่นใจ

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน