Fuji Tusco Co., Ltd.

Calibration Engineer/วิศวกรสอบเทียบเครื่องมือวัด

Fuji Tusco Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 26 Jan 2021

Calibration Engineer/วิศวกรสอบเทียบเครื่องมือวัด

Fuji Tusco Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • งานมีเป้าหมายที่ชัดเจน
  • ลักษณะงานสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • เรียนรู้ง่าย

รายละเอียดงาน


1)- ดำเนินการสอบเทียบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐานและเกณฑ์ที่ยอมรับ
2)- ศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ
3)- บันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบ ปัญหา และข้อบกพร่องหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น
4)- ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทำการสอบเทียบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
5)- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเคร่งครัด
6)- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ และ KPI ของแผนก
7)-ทำกิจกรรม Kaizen, 5ส ภายในหน่วยงาน
8)- เอกสารระบบ ISO 9001/17025

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Fuji Tusco Co., Ltd was established in 2013 by Fuji Electric Co., Ltd (Fuji Electric Group) joined capital invesment at 67.7% and Tusco Trafo Co., Ltd (Tusco Group) at 32.3%, then becoming Fuji Tusco Co., Ltd.

Capitalization :   THB 866 million (USD28million @ THB31/USD). 

Established :      1996 (as Tusco Trafo Co., Ltd.)

Location :           Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn, Thailand. 

Share Holders :  Fuji Group 67.7%, Others 32.3%. 

Main Business : Power and Distribution Transformer, Switchboards and Panels.

Manufacturing : Transformer up to 300MVA, 245kV.

                            • Switchboard up to 36kV.

Operation start : 1996

Fuji joins operation: 2013 

No. of Employees: over 500 persons.  Located at Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn.

Operating hours: 08.30-17.30.

Head Office: Gate City Ohsaki, East Tower, 11-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032, Japan.

To be enthusiastic, and ambitious and sensitive.

http://www.ftu.fujielectric.com    

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทุนการศึกษา, บริการรถรับส่งพนักงาน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน