Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

Business Development (ทีมพัฒนาและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 15 Apr 2021

Business Development (ทีมพัฒนาและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ)

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่
 • วิเคราะห์ตลาดและผลิตภัณฑ์
 • วางกลยุทธ์ ออกแบบกระบวนการทำงานให้กับพันธมิตร

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี และวิเคราะห์ตลาดและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบกระบวนการทำงานให้กับพันธมิตร ตลอดจนวางกลยุทธ์การจัดทำโครงการต่างๆ โดยสามารถให้คำปรึกษาและรายละเอียดอันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆ ให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานไปในแนวทางเดียวกัน

Business Development :
 • ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ตลาด เพื่อหาสรรหาคู่ค้าใหม่ หรือโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการขายและสรรหาบริษัทคู่ค้าใหม่
 • จัดเตรียม ประสานงานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการเงินและการลงทุนเพื่อเจรจาธุรกิจ
 • จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมเพื่อวางแผนธุรกิจร่วมกับบริษัทคู่ค้าใหม่ก่อนเริ่มการขาย
 • หารือ จัดเตรียมเอกสาร การทำสัญญาแต่งตั้งนายหน้ากับบริษัทคู่ค้าใหม่
 • ประสานงาน หารือ รวบรวมข้อมูลกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกรณีจะต้องมีการนำเสนอการขายผ่านช่องทางออนไลน์, การขายผ่านโทรศัพท์(Tele), Hybrid

Product Solution / Process :
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ / อัพเดท AF(F2F) Product Roadmap
 • ประสานงานกับ Product marketing เพื่อหา product solution / new product ตามที่ partner ต้องการ พร้อมติดตามประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พร้อมนำเสนอขาย
 • จัดทำตัวอย่าง SI และนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
 • ประสานงานแจ้งทำโปรแกรมคำนวณ (SMP) / ทดสอบโปรแกรมคำนวณ / แจ้งอัพเดท user การเพิ่มหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของช่องทาง AF (F2F) บนระบบ SMP รวมถึงแจ้งผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ SMP ก่อนอัพขึ้น production เช่น Internal Sales/ MKT
 • แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามแผนธุรกิจของช่องทาง เชน Academy ผ่าน Training Champion เพื่อจัดอบรม / แจ้งทาง Partnership เพื่อจัดทำ PR-MKT material
 • แจ้ง Set Product ปัจจุบัน หรืออัพเดทกับ IT

คุณสมบัติ
 • ระดับการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ วางแผน  ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
 • ประสบการณ์ด้านการบริหาร/จัดการ ไม่ต่ำกว่า  ปี
 • มีความเป็นผู้นำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุและผล วางแผนการปฏิบัติงาน  การสื่อสาร  การประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความคล่องตัวในการทำงานสูงและมีทักษะด้านการเจรจาต่อรองรายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ผู้จัดการ / อาวุโส
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ

ข้อมูลบริษัท

URGENTLY REQUIRED !!!

Muang Thai Life Assurance Public Company Limited is the first life insurance company to be granted Royal Patronage of H.M. The King to bear on its masthead the Royal Garuda. We are also the first life insurance company with the International Standard Certification, ISO 9001:2000. The operation of the company has expanded successfully countrywide by the operation of more than 100 branches under the visionary management of Mr. Photipong Lamsam, the Chairman, and Mr. Sara Lamsam, the President and Chief Executive Officer, with its current headquarter at 250 Rachadaphisek Road, Huaykwang, Bangkok 10310. 

The company will continue to develop our operation, human resource and customer service to further strengthen our position as a leading and financially sound insurance company. We also adhere to the good corporate governance in all aspects of the company’s development and we are proudly our slogan of  "Happiness Means Everything"

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจประกันภัย
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ทำงานที่บ้าน