Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

Business Compliance

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Business Compliance

Bangkokbank (BBL)/ธนาคารกรุงเทพ

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Bachelor’s / Master's Degree in Law
 • Compliance Experience
 • Strong analytical minded person

รายละเอียดงาน

Job Description:

 • รวบรวม/จัดเก็บคำสั่งระเบียบงานคู่มือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูลกฎหมายและข้อบังคับของทางการให้ครบถ้วนและให้เป็นมาตรฐานตามหมวดหมู่/ประเภทงา
 • ร่วมพัฒนาคู่มือการสอบทานการปฎิบัติงาน/ระบบควบคุมภายในฯลฯของสายลูกค้าบุคคลให้ครอบคลุมทุกประเภท/ลักษณะงาน
 • ร่วมสร้างระบบควบคุมติดตาม/ระบบรายงานข้อบกพร่องผิดพลาดหรือการทุจริตกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการรายงานเพื่อให้สามารถทราบผลการปฎิบัติงาน/ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันเหตุการณ์
 • ประสานงานกับกลุ่มงานกำกับดูแลของธนาคารและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับของทางการและคำสั่งระเบียบงานของธนาคาร
 • แนะนำวิธีการปฎิบัติชี้แจงปัญหาและข้อซักถามต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง/มาตรฐานเดียวกัน

Qualification

 • ปริญญาตรี /โท ด้านกฏหมาย หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 8 ปีขึ้นไป ด้านกำกับดูแล กฏหมาย ในสถาบันการเงินการธนาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณ์ธนาคารและ Market Conduct จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Working Location: Operating at สำนักงานใหญ่สีลม

If you require more information, กรุณาติดต่อ K'ปรียนันท์ Tel. 02-296-8357

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Opportunities at Bangkok Bank

Brighten up for your future success

------------------------------------------------------------------

Check the great variety of jobs at Bangkok Bank and plan your wonderful career!

 We are looking for people who are eager to learn and grow and will support you to develop your skills and potential.

Opportunity to achieve success in a future you choose. Join us!

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม