Southeast Insurance Public Company Limited

Branch Manager

Southeast Insurance Public Company Limited

Branch Manager

Southeast Insurance Public Company Limited

Job Highlights

 • มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี
 • ความเป็นผู้นำทักษะการตลาด,เจรจรต่อรอง,การแก้ปัญหา
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์

Job Description

วางแผนการทำงานของสาขาทั้งด้านการตลาด,ระบบงาน และบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเพื่อให้ผลสำเร็จของสาขาสามารถนำองค์กรบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายรวมบริษัท

 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด,คู่แข่ง,เศรษฐกิจท้องถิ่น,ประเทศ,ภูมิภาค ทั้งธุรกิจประกัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินศักยภาพของตนเองในการวางแผนงานด้านการตลาดได้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งสร้างธุรกิจใหม่, ตัวแทนใหม่, ลูกค้าใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาฐานและขยายธุรกิจกับลูกค้าเก่า-ตัวแทนเก่า บริหารจัดการด้านวงเงินเครดิตตัวแทน และการติดตามเบี้ยประกันให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี (ทุกรูปแบบของผลิตภัณฑ์) ในระดับชำนาญ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา และตัดสินในด้าน ประเมินความเสี่ยง เพื่อการตัดสินใจรับประกันที่ถูกต้อง, กำหนดอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ และต้องสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรอบรู้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีทักษะ ไหวพริบ และความคล่องตัวในการเจรจา เพื่อประโยชน์ต่อการสร้าง เพื่อขยายฐานของธุรกิจในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาในงาน และปัญหาเฉพาะหน้า อย่างสุขุมรอบคอบ สมเหตุผล เป็นที่ยอมรับกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย / ทุกระดับ
 • บริหารงาน สามารถวางระบบ การควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานภายในสำนักงานสาขาในด้านต่างๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • บริหารงานบุคคล สามารถควบคุม ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและสอนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายสาขา ตามนโยบายขององค์กร

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการประกันภัย (ผลิตภัณฑ์ต่างๆ,การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง)
 • ทักษะการตลาด, การขาย,เจรจรต่อรอง, การแก้ปัญหา,การตัดสินใจ และการบริหารงานบุคคล
 • ทักษะในการประเมิน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา และบริหารจัดการให้สำเร็จได้เป็นอย่างดี
 • รู้จักพื้นที่ของจังหวัดเป็นอย่างดี

Additional Information

Career Level
ผู้จัดการ / อาวุโส
Qualification
ปริญญาตรี
Years of Experience
5 ปี
Job Type
งานเต็มเวลา
Company Website

Company Overview

SOUTHEAST GROUP
Established on July 9, 1946, Southeast Group was renowned for as the “University of Insurance” consisted of a number of insurance experts, with the aims to promote and educate Thai people to understand necessity 
to have insurance coverage. Moreover, we always adhere to the integrity and ethical business practices. This gave rise to another popular name for the company – the “Insurance Gentleman” widely known as being honest and sincere to our customers.

Additional Company Information

Benefits & Others
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, เงินโบนัสตามผลงาน