Lion Corporation (Thailand) Limited

Assistant Product Manager (New Business)

Lion Corporation (Thailand) Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Assistant Product Manager (New Business)

Lion Corporation (Thailand) Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด เภสัชศาสตร์
 • 3 ปี ขึ้นไปด้านตัวแทนยา อาหารเสริม (supplement)
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด และ แผนการขายสินค้า

รายละเอียดงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดูแลสินค้าช่องทางธุรกิจใหม่ สำหรับกลุ่มสินค้า Supplement และ กลุ่มเครื่องสำอาง
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด และ แผนการขายสินค้า
 • ดำเนินกิจกรรมการขาย กิจกรรมส่งสริมการขาย ติดตามผลและแก้ปัญหางานขายและ งานกิจกรรมการตลาดต่างๆ
 • วิเคราะห์ และสรุปรายงานการขาย และนำเสนอแนวทางและไอเดียใหม่ๆ
 • ศึกษาและหาข้อมูลการตลาดต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารการขาย
 • แสวงหาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปด้านการตลาด (ถ้ามีประสบการณ์ด้านยา /อาหารเสริม (supplement) หรือ เครื่องสำอาง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และ การ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความขยัน อดทนซื่อสัตย์ และมีวินัย
 • มีบุคลิกภาพดี,มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
Benefits
 • Provident Fund
 • 5 days working
 • Group insurance
 • Etc.

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งเอกสารสมัครงานผ่านปุ่ม"Apply Now"

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล-ธุรการ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที 666 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ 02-2940191-3 ต่อ 143 / ฝ่ายสรรหาบุคลากร คุณฉัตรศิริ ศักดิ์ณรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา, งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

We are a leading manufacturer of household consumer products under the brand “PAO” “KODOMO” “SYSTEMA” and etc for domestic and international markets. We are expanding the business and now looking for self-motivated, enthusiastic team player for the following position.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ค่าตอบแทนพิเศษ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง