THAI UNION MANUFACTURING CO., LTD.

Assistant Marketing Manager (Export Sales)/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

THAI UNION MANUFACTURING CO., LTD.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 01 Mar 2021

Assistant Marketing Manager (Export Sales)/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

THAI UNION MANUFACTURING CO., LTD.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ในด้านการขายต่างประเทศ 5 ปีขึนไป
 • มีทักษะความเป็นผู้นำและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
 • บริหาร จัดการ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนงานในฝ่าย
 • เข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงาน / ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนงานและนโยบายของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันและการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ
 • สำรวจตลาด เข้าพบเพื่อเยี่ยมเยียน และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการตลาดกับลูกค้าต่างประเทศ
 • ออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • ดูแล และรับรองลูกค้าที่มา Visit ธุรกิจของบริษัท เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • ติดตามการตัดสินใจซื้อสินค้า และเจรจา ต่อรองราคา และ / หรือเงื่อนไขการขายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากลูกค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทำแนวโน้ม และแผนงานการขยายตลาดของแต่ละโซน
 • จัดทำเป้าหมายและแผนการขายประจำปี เพื่อนำเสนอกับผู้บริหารฝ่ายการตลาด
 • จัดทำงบประมาณประจำปี และควบคุม ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงานในฝ่ายที่ดูแล
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการวางแผน, วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office) ในระดับดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม TOEFL score of 550, TOEIC Score of 750, IELTS score of 6.5
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • ต้องมีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
5 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

How We Began

Form our as a producer and exporter of canned seafood in 1981, we have today become one of Thailand's top players with capacity of 70,000 metric tons.Our registered and paid up capital amounts to 360 million baht or 36 million common shares.

Today at TUM

Approximately 400 metric tons of tuna are currently processed each day by 6,000 quality-conscious men and women at our canning facilities, regarded in the industry as the largest in Asia. Our registered capital stands at 300 million Thai baht.

Equipped with 10,000 metric-ton cold storage, we constantly maintain well adequate inventory of tuna harvested from sources worldwide. They range in species from Skipjack to Yellowfin, Albacore, Tongol and to Bonito. Our high-quality products make strong presence across the continents; from USA to EU, Japan, Canada, South America, Australia and to New Zealand.

Over the years, we have built up unrivalled reputation for delivering premiun quality products to customers all over the world. Behind such a world-recognized performance lie our two corner stones - dedication to continued improvement in product quality and strong commitment to total customer satisfaction.

Today, we are moving forward more strongly than ever, striding to greater success, remaining on solid financial ground, and further securing our reputation internationally as the world's leading tuna processor.

Name of Company : Thai Union Manufacturing Co., Ltd.

Website : http://www.thaiuniongroup.com

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, เงินโบนัสตามผลงาน