Asia Wealth Securities Company Limited

Assistant Accounting Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี

Asia Wealth Securities Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Assistant Accounting Manager/ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี

Asia Wealth Securities Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี
 • หากเคยทำงานในธุรกิจหลักทรัพย์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ เช่น Sun System,ระบบ SBA เป็นต้น
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาสรายครึ่งปีและรายปี
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานต่างๆ ที่ต้องนำส่งให้ทางการได้แก่ SEC, SET, กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
 • จัดเตรียมรายงานทางบัญชีและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปีของบริษัท
 • ดูแลและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ASIA WEATH SECURITIES COMPANY LIMITED
540 Mercury Tower, 5th Floor,Room 501,
14th Floor, Ploenchit Road, Lumpini,
Patumwan, Bangkok  10330

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
3 ปี
ประเภทการจ้างงาน
งานประจำ
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ค่าทำงานล่วงเวลา