Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

Application Support (SAP)/เจ้าหน้าที่ Application Support

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 23 Feb 2021

Application Support (SAP)/เจ้าหน้าที่ Application Support

Mitsubishi Electric Kang Yong Watana Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • Application Support
  • SAP
  • FI/CO

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ

– สามารถทดสอบและปรับปรุงการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาการใช้งาน
– จัดทำคู่มือการใช้งานและเทคนิคในการใช้โปรแกรมต่างๆ

คุณสมบัติ

– ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 22-30 ปี
– ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–  มีทักษะการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านระบบ Software ERP-SAP
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
หัวหน้างาน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม, ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, เงินโบนัสตามผลงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง