Land and Houses Bank Public Company Limited

Accounting Manager

Land and Houses Bank Public Company Limited
ช่วงเงินเดือนตรงกับที่ค้นหา เงินเดือนสามารถต่อรองได้ เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 15 Oct 2020

Accounting Manager

Land and Houses Bank Public Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

  • ดำเนินการปิดบัญชีกองทุน
  • ทำงบการเงินกองทุนรวม ,สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบุคคล
  • จัดทำรายงานและนำส่งภาษี

รายละเอียดงาน

ลักษณะงาน:
1. ดำเนินการปิดบัญชีกองทุน
2. จัดทำงบการเงินกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล
3. จัดทำรายงานและนำส่งภาษี
4. ประสานงานการให้ข้อมูลผู้สอบบัญชีภายนอกสำหรับการตรวจสอบรายไตรมาสและประจำปี

คุณสมบัติ:

1.  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี
3.  มีประสบการณ์ด้านบัญชี  8 ปีขึ้นไป
4.  หากมีประสบการณ์ในด้านบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา
ไม่ระบุ
อายุงาน
ไม่ระบุ
ประเภทการจ้างงาน
งานเต็มเวลา
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)